Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Brukarkurs i matematikk II

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet omhandlar likningssystem, determinantar, matrisealgebra, eigenverdiar og vektorer. Vidare vert det gjeve innføring i homogene lineære differensiallikningar, system av differensiallikningar, populasjonsdynamiske modellar og funksjonar av fleire variable. Det blir gitt ei innføring i programmet Matlab, som vil verte brukt i øvingsoppgåver. Numerisk løysing av algebraiske- og differensiallikningar ved hjelp av Matlab programma vil vere eit sentralt tema.

Læringsutbyte

Etter fullførd emne skal studentane kunne:

 • Anvende reglane for matrisealgebra og løyse lineære likningsystem.
 • Berekne determinanter i konkrete tilfelle.
 • Gjengi definisjonar og omgrep knytt til vektorrom og deira dimensjon.
 • Løyse homogene og inhomogene lineære system av differensiallikningar.
 • Forstå enkle populasjonsmodellar.
 • Bruke grafisk drøfting for å få ei kvalitativ forståing av løysingskurvane.
 • Finne den partiell deriverte av funksjonar av fleire variable og bruke denne til å finne ekstrempunkter.
 • Skrive og forstå enkle MATLAB program.
 • Bruke MATLAB for å løyse algebraiske og differensiallikningar og system.
 • Bruke grafiske MATLAB verkty.

Tilrådde forkunnskapar

MAT101

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til Det matematisk.naturvitskaplege fakultet

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende obligatoriske oppgåver, gyldig 2 semester (inneverande semester og påfølgjande haustsemester)

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen: 5 timar. Tillatne hjelpemiddel:Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisinga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Førelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  12.06.2018, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  29.05.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted