Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Brukarkurs i matematikk II

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:
Emnet utviklar teorien for linear algebra til bruk for løysing av differensiallikningar, dataanalyse og optimering.

 

Innhald:

Ein studerer likningssystem, determinantar, matrisealgebra, eigenverdiar og vektorer. Vidare vert det gjeve innføring i homogene lineære differensiallikningar, system av differensiallikningar, populasjonsdynamiske modellar og funksjonar av fleire variable. Det blir gitt ei innføring i programma MATLAB og NumPy, som vil verte brukt i øvingsoppgåver. Numerisk løysing av algebraiske- og differensiallikningar vil vere eit sentralt tema.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • Kjenner grunnleggjande definisjonar vedrørande matrisar og lineære likningssystem.
 • Kjenner omgrep knytt til vektorrom og deira dimensjon.
 • Forstår bruk av digitale verktøy i naturvitenskap.
 • Forstår populasjonsmodellar.

 

Ferdigheter

Studenten...

 • Kan bruke MATLAB eller NumPy til å analysera data.
 • Kan bruke MATLAB eller NumPy til å løyse system av differensiallikningar numerisk.
 • Kan anvende reglane for matrisealgebra og løyse lineære likningsystem.
 • Kan setja opp enkle populasjonsmodellar.
 • Kan bruke grafisk drøfting for å få ei kvalitativ forståing av løysingskurvane til differensiallikningar.
 • Kan finne den partiell deriverte av funksjonar av fleire variable og bruke denne til å finne ekstrempunkter.
 • Kan for hånd berekne determinanter i konkrete tilfelle.
 • Kan skrive og forstå MATLAB/NumPy program.

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • Har innsikt i bruk av matematikk i naturvitenskap.
 • Har erfaring med bruk av datamaskin til løysing av matematske problem.
 • Ser hvordan matematisk teori er nyttig for oppstilling av modellar i naturvitenskap.
 • Vet hvordan matematikk kan brukes i dataanalyse

 

Tilrådde forkunnskapar

MAT101

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til Det matematisk.naturvitskaplege fakultet

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende obligatoriske oppgåver, gyldig 2 semester (inneverande semester og påfølgjande haustsemester)

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen: 5 timar.

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisinga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Førelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  27.09.2019, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  13.09.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted