Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Matematikk for naturvitskap

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeMAT105
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Undervisningssemester

Haust.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål
Emnet har som mål å sette studentene i stand til å studere og løse praktiske problem og problem fra natuvitenskap ved hjelp av matematisk modellering og ved hjelp av matematiske metoder. For å kunne studere og løse problemene må studenten kunne eller lære seg grunnleggende element av teori knuttet til funksjoner av en variabel.

Innhald

Emnet tar opp tema som trigonometriske funksjoner, eksponensialfunksjoner, logaritmer, grenseverdier, derivasjon og integrasjon. For å kunne løse noen problem må studentene også sette seg inn i enkle differensialligninger, og system med to koblede differensialligninger, grunnleggende element fra lineær algebra, vektoralgebra, komplekse tall og grunnleggende kunnskap til funksjoner av flere variable. Studentene vil få hjelp og veiledning i modellering og løsning av naturvitenskapelige problem, og undervisning i det matematiske grunnlaget og undervisningen vil være drevet av behov for matematisk kunnskap som oppstår når studentens skal løse problemene.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

 

Kunnskapar

Studenten

 • kan løse praktiske problem og problem fra naturvitenskap ved hjelp av matematisk modellering og ved hjelp av matematiske metoder
 • kan løse problem som baserer seg på kunnskap om funksjoner av en variabel, trigonometriske funksjoner, ekspnensialfunksjoner, logaritmer, grenseverdier, derivasjon og integrasjon
 • kan løse problem som bygger på kunnskap om differensialligninger, lineær algebra, komplekse tall og i noen grad funksjoner av flere variable

Ferdigheiter

Studenten

 • behersker å løse praktiske probem og problem fra naturvitenskap ved hjelp av matematisk modellering og ved hjelp av matematiske metoder
 • behersker å løse problem som baserer seg på kunnskap om funksjoner av en variabel, trigonometriske funksjoner, ekspnensialfunksjoner, logaritmer, grenseverdier, derivasjon og integrasjon
 • behersker å løse problem som bygger på kunnskap om differensialligninger, lineær algebra, komplekse tall og i noen grad funksjoner av flere variable

Generell kompetanse

Studenten

 • grunnleggjande matematiske metoder og de kan benytte dem til å modellere og finne løsninger på enkle praktiske problem på enkle natuvitenskapelige problem 

Krav til forkunnskapar

R2 eller tilsvarende

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

MAT111: 5 studiepoeng, ECON140: 7 studiepoeng, MAT101: 10 studiepoeng

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller eventuelle opptakskrav.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gis i form av problembaserte oppgaver og i mindre grad forelesninger. Det blir også kræsjkurs og oppgavehjelp.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende obligatoriske oppgåver (Gyldige i to semester: inneverande semester + våren etter).

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen: 5 timar.

Hjelpemiddel til eksamen

Lærebok og enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

MAT111: 5sp, ECON140: 7s, MAT101: 10sp

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semester uten undervisning er eksamen tidlig i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil være klar innen 01.06 for høstsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Emneansvarleg

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Instituttet.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitskaplege fakultet ved Matematisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studieveileder kan kontaktes på e-post: studieveileder@math.uib.no
Telefon 55 58 28 34