Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Matematikk for naturvitskap

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Høst.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål
Emnet har som mål å sette studentene i stand til å studere og løse praktiske problem og problem fra naturvitenskap ved hjelp av matematisk modellering og ved hjelp av matematiske metoder. For å kunne studere og løse problemene må studenten kunne eller lære seg grunnleggende element av teori knyttet til funksjoner av en variabel.

Innhald

Emnet tar opp tema som trigonometriske funksjoner, eksponensialfunksjoner, logaritmer, grenseverdier, derivasjon og integrasjon. For å kunne løse noen problem må studentene også sette seg inn i enkle differensialligninger, og system med to koblede differensialligninger, grunnleggende element fra lineær algebra, vektoralgebra, komplekse tall og grunnleggende kunnskap til funksjoner av flere variable. Studentene vil få hjelp og veiledning i modellering og løsning av naturvitenskapelige problem, og undervisning i det matematiske grunnlaget. Undervisningen vil være drevet av behov for matematisk kunnskap som oppstår når studentens skal løse problemene.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgende læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • kan løse praktiske problem og problem fra naturvitenskap ved hjelp av matematisk modellering og ved hjelp av matematiske metoder
 • kan løse problem som baserer seg på kunnskap om funksjoner av en variabel, trigonometriske funksjoner, eksponensialfunksjoner, logaritmer, grenseverdier, derivasjon og integrasjon
 • kan løse problem som bygger på kunnskap om differensialligninger, lineær algebra, komplekse tall og i noen grad funksjoner av flere variable

Ferdigheiter

Studenten

 • behersker å løse praktiske problem og problem fra naturvitenskap ved hjelp av matematisk modellering og ved hjelp av matematiske metoder
 • behersker å løse problem som baserer seg på kunnskap om funksjoner av en variabel, trigonometriske funksjoner, ekspnensialfunksjoner, logaritmer, grenseverdier, derivasjon og integrasjon
 • behersker å løse problem som bygger på kunnskap om differensialligninger, lineær algebra, komplekse tall og i noen grad funksjoner av flere variable

Generell kompetanse

Studenten

 • grunnleggende matematiske metoder og kan benytte dem til å modellere og finne løsninger på enkle praktiske problem på enkle natuvitenskapelige problem

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

R2 eller tilsvarende

Studiepoengsreduksjon

MAT111: 5 studiepoeng, ECON140: 7 studiepoeng, MAT101: 5 studiepoeng

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knyttet til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller eventuelle opptakskrav.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gis i form av problembaserte oppgaver og i mindre grad forelesninger. Det blir også kræsjkurs og oppgavehjelp.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjente obligatoriske oppgaver (Gyldige i to semester: inneverende semester + våren etter).

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen: 5 timer.

Hjelpemiddel til eksamen

Lærebok (ikke digital) og enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar.

Karakterskala

Ved sensur av emnet blir karakterskalaen A-F brukt.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen hvert semester. I semester uten undervisning er eksamen tidlig i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlisten vil være klar innen 01.06 for høstsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentene skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Emneansvarleg

Foreleser og administrativ kontaktperson finner du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Instituttet.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitskaplige fakultet ved Matematisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studieveileder kan kontaktes på e-post: studieveileder@math.uib.no
Telefon 55 58 28 34

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  21.02.2023, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  07.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted