Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Grunnkurs i matematikk I

Undervisningssemester

Haust, Vår med redusert undervising og berekna på sjølvstudium (ingen fargekode om våren). Hovudundervisinga er i haustsemesteret, og undervisinga i vårsemesteret er berre eit supplement.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir en innføring i derivasjon og integrasjon av funksjoner av en variabel, med bruk i teoretiske og anvendte problemstillinger. Videre gjennomgås teori for reelle og komplekse tall, grenser, kontinuitet, derivasjon og integrasjon. Sentrale tema er inverse funksjoner, logaritme, eksponensialfunksjonen, trigonometriske funksjoner, og Taylor-polynomer, samt Taylors formel med restledd. Det vil bli gitt en gjennomgang av fikspunktiterasjon og Newtons metode, volumberegning ved oppdeling og rotasjonslegemer og av lineære differensiallikninger, med hovedvekt på første ordens likninger.

Læringsutbyte

 Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Anvende komplekse tall til å finne reelle og komplekse røtter av enkle likninger.
 • Utføre bevis med matematisk induksjon.
 • Gjengi de matematiske definisjonene for grenseverdi, kontinuitet og derivert.
 • Bruke metoder for å beregne grenseverdier, inkludert klemteoremet og l´Hôpitals regel.
 • Anvende Taylors formel.
 • Anvende mellomverditeoremet, ekstremalverdisetningen og middelverditeoremet.
 • Bruke regler for å derivere og finne antideriverte.
 • Drøfte funksjoner og tegne grafer.
 • Bruke integrasjonsmetoder som substitusjon, delvis integrasjon, og anvende polynomdivisjon og delbrøkoppspalting for å finne antideriverte.
 • Anvende fundamentalteoremet i kalkulus.
 • Benytte matematisk modellering med differensiallikninger i anvendte problemstillinger.
 • Anvende approksimative metoder for å finne røtter av likninger.
 • Bruke approksimasjonsmetoder for integrasjon.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

R2 eller tilsvarande

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende obligatoriske oppgåver. (Gyldig i to semester: inneverande + semesteret etter)

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen: 5 timar. Tillatne hjelpemiddel: Lærebok og enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

MAT101: 5sp, ECON140: 5sp

Vurderingssemester

 haust og vår

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Instituttet.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  12.02.2018, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  29.01.2018
  Sted
 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  08.05.2018, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  24.04.2018
  Sted