Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Grunnkurs i matematikk II

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:
Emnet har som mål å gi ei innføring i sentrale idear og resultat frå reell analyse som gjer studentane i stand til å nytte desse metodane på ei sjølvstendig måte i relevante samanheng

Innhald:
Emnet gir ei innføring i reell analyse med vekt på Riemannintegralet, nokon grunnleggjande eigenskapar ved kurver og flater, konvergens av følgjer og rekkjer, samt vektorar og funksjonar av fleire variable

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • kjenner til de grunnleggende egenskapene for kontinuerlige funksjoner, herunder uniform kontinuitet.
 • kjenner teorien til Riemann integralet for begrensede funksjoner.
 • kjenner til de grunnlegende begreper i teorien for følger og rekker.
 • kjenner til grunnleggende teori for plane kurver.
 • kjenner til teorien for funksjoner av flere variable, herunder kontinuitet og deriverbarhet.
 • kjenner til teorien for ekstramalverdier til funksjoner av flere variable.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan avgjøre om en begrenset funksjon er integrerbar.
 • kan bruke ulike kriterier for å avgjøre konvergens av følger og rekker.
 • kan beregne lengen av en kurve og arealet begrenset av en lukket kurve.
 • kan beregne de partiell deriverte for funksjoner av flere variable og bruke dette til å løse ulike problemer, herunder ekstremalverdiproblemer.

Generell kompetanse

Studenten

 • har en grunnleggende innsikt i sentrale ideer og resultater fra reell analyse som gjør studentene i stand til å benytte disse metodene på en selvstendig måte i relevante sammenhenger.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT111

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende obligatoriske oppgåver (Gyldig i to semester: inneverande + hausten etter).

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen: 4 timar. Tillatne hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontaktinformasjon

Emnet eigast av Matematisk institutt.

Kontakt studieveileder@math.uib.nostudieveileder@math.uib.no


Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  06.10.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  22.09.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted