Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Lineær algebra

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir en innføring i teorien for lineære likningssystemer og deres løsninger. Videre studeres matriser, determinanter, egenverdier og egenvektorer, ortogonalitet, og kvadratiske former.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten:

  • forstår regler fra matrisealgebra
  • kan diskuterer om et ligningssystem har en, ingen eller uendelig mange løsninger
  • forstår begreper som lineær avhengighet og uavhengighet av vektorer
  • har kunnskap om vektorrom and basiser
  • har kunnskap om transformasjoner mellom vektorrom
  • har kunnskap om ortogonalitet og projeksjoner.

Ferdigheiter

Etter fullført emne, det forventes at studenten behersker teknikker for:

  • å løse lineære ligningssystemer
  • å finne egenverdier og egenvektorer
  • å regne ut determinanten av matriser
  • å formulere enkle problemer som minste kvadraters problemer og løse dem.

Generell kompetanse

Som generell kompetanse vektlegges det at studenten kan aktivt bruke de ulike begrepene og teknikker og resonnere seg frem til løsningsmetoden som er best egnet for problemet. Emnet utvikler logisk sans og logisk resonnering.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT111, MAT105 eller MAT101

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende obligatoriske oppgåver (Gyldig i to semester: inneverande + hausten etter). Det er høve til å gi karakter på obligatoriske oppgåver som kan inngå i sluttkarakteren.

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen: 4 timar. Tillatne hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.

Eksamensinformasjon