Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Lineær algebra

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir en innføring i teorien for lineære likningssystemer og deres løsninger. Videre studeres matriser, determinanter, egenverdier og egenvektorer, ortogonalitet, og kvadratiske former.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Løse homogene og inhomogene lineære likningssystemer.
 • Forstå og anvende reglene for matrisealgebra.
 • Beregne determinanter i konkrete tilfeller.
 • Gjengi definisjoner og begreper knyttet til vektorrom og deres dimensjon.
 • Bruke teorien for egenverdier og egenvektorer til å besvare spørsmål omkring lineære likningssystemer.
 • Anvende teorien for ortogonalitet på minste kvadraters metode.
 • Bruke teorien for egenverdier og egenvektorer til å studere kvadratiske former.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT111 eller MAT101

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende obligatoriske oppgåver (Gyldig i to semester: inneverande + hausten etter). Det er høve til å gi karakter på obligatoriske oppgåver som kan inngå i sluttkarakteren.

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen: 5 timar. Tillatne hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.05.2018, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  16.05.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted