Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Funksjonar av fleire variable

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet omhandler matematiske teknikker for kontinuerlige funksjoner, kurver og vektorfelt i planet og i rommet. Spesielt behandles differensialgeometri for kurver i rommet, samt integrasjon og derivasjon for romlige skalarfelt og vektorfelt.
Emnet er fundamentalt i arbeidet med matematiske modeller innen anvendt
matematikk, fysikk og geofysikk, og er også en innfallsport til sentrale emner innen ren matematikk, som topologi og differensialgeometri.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Beskrive kurver i rommet matematisk, ved hjelp av krumning, torsjon, tangent og normalvektorer.
 • Regne med linjeintegraler, flateintegraler og volumintegraler.
 • Beherske integrasjonsteoremene til Gauss, Green og Stokes for flerdimensjonale integraler.
 • Bruke det grunnleggende begrepsapparatet som benyttes i formulering av feltlikninger innen fluidmekanikk, elektromagnetisk teori og geofysiske strømninger.

Krav til forkunnskapar

MAT112

Tilrådde forkunnskapar

MAT121

Studiepoengsreduksjon

M112: 9 SP

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Oppgåver (gyldig i to semester: inneverande + våren etter).

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen: 5 timar. Lovlege hjelpemiddel: Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  21.02.2023, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  07.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted