Hjem
Studentsider
Masteremne

Kompleks analyse

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeMAT214
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk (Engelsk dersom utvekslingsstudentar følgjer kurset)
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Annankvar haust, odde årstal

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir en innføring i kompleks integrasjon, konform avbilding, harmoniske og subharmoniske funksjoner, Dirichelts problem, rekke- og produktutvikling, Riemannflater, analytisk utviding og/eller elliptiske funksjoner. Det knytter forbindelser til resultater fra andre fagområder som tallteori, algebraisk geometri, fluidmekanikk og fysikk.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Identifisere kurver og regioner i det komplekse planet definert av enkle uttrykk.
 • Beskrive grunnleggende egenskaper ved komplekse integral og beregne slike.
 • Avgjøre om og hvor en funksjon er analytisk og foreta rekkeutviding.
 • Beskrive konforme avbildninger mellom ulike plane områder.
 • Gjengi hovedideene i løsningen av Dirichlet problem.
 • Presentere hovedideene i beviset for Riemanns avbildningsteorem.

Krav til forkunnskapar

MAT213

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske øvingar. (Gyldig i to semester: inneverande + våren etter)

Vurderingsformer

Munnleg eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.

Eksamensinformasjon