Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kombinatorikk

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeMAT227
 • Talet på semester1
 • Språk

  Norsk (Engelsk vil bli brukt dersom utvekslingsstudentar følgjer kurset.)

 • Ressursar

Undervisningssemester

Uregelmessig. Emnet går ikkje haust 2019.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet studerer videregående opptellingsteori, teori for kombinatoriske design og grafteori. En studerer permutasjoner, partielt ordnede mengder, grafer, matroider, kombinatoriske designs, samt opptelling av mengder under varierende vilkår, deriblant opptelling av orbiter under gruppevirkninger.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Kjenne og bruke grunnleggende teknikker for opptelling og kombinatorisk argumentasjon, som inklusjons og eksklusjonsprinsippet, induksjonbevis, boksprinsippet, genererende funksjoner, bijektive korrespondanser og Polya telleteori.
 • Definere grunnleggende tall, begreper og konstruksjoner i kombinatorikk knyttet til mengder, permutasjoner, partisjoner, partielt ordnede mengder, matroider, grafer, gruppevirkninger og kombinatoriske design.
 • Gjennomføre enkle opptellinger knyttet til disse strukturene.
 • Gi grunnleggende resultater vedrørende begrepene og konstruksjonene over.
 • Fremstille hovedideene i bevisene for disse resultatene

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT220 eller MAT221

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske øvingar (gyldige i to semester: inneverande + semesteret etter).

Vurderingsformer

Munnleg eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.

Eksamensinformasjon