Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Ikke-lineære differensiallikningar

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeMAT230
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk. Engelsk ved behov.
 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet tar for seg eksistens og entydigheit, og analyser i faserommet til ikkje-linære differensiallikningar. Vidare omhandlast asymptotisk teori og asymptotiske rekkjer, samt regulære og singulære perturbasjonsmetodar, og stabilitetsanalyse. Det gis ein innføring i kaotiske system.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Greie ut om eksistens og eintyde av løysingar til ordinære differensiallikningar.
 • Bruke faseplanet til å analyserer to dimensjonale system med omsyn på likevekt, eksistens av grensesyklar og linearisering.
 • Gjengi teorem som omhandlar eksistens av periodiske løysningar og anvende dei på enkle system.
 • Forklare viktige omgrep innan asymptotisk teori, som ordenssymbol, asymptotiske følgjer og asymptotiske rekkjer, og greie ut om avkorting og konvergens av asymptotiske rekkjer.
 • Beskrive asymptotiske perturbasjonsmetodar for tilnærma løysningar av differensiallikningar og diskutere eigenskapane til dei forskjellige metodene.
 • Anvende singulære perturbasjonsmetodar, koordinat strekking, fleirskala og grensesjikt, på enkle problem.
 • Forklare harmonisk og subharmonisk respons og stabilitet til drivne svingingar, og gjennomføre enkle analyser av Duffings og van der Pol likningane.
 • Definere Poincare og Liapunov stabilitet.
 • Greie ut om Floquet teori.
 • Anvende Liapunovs metoder for stabilitets analyse av to dimensjonale problem.
 • Forklare og gi døme på bruken av Poincare-Bendixons teorem.
 • Forklare sentrale omgrep innan kaosteorien som bifurkasjon, strange attractors og Liapunoveksponentane.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT131

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske øvingar. (Gyldige i to semester: inneverande + hausten etter)

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen: 5 timar.

Grunna tiltaka mot spreiing av SARS-CoV-2 er UiB stengd for undervising og gjennomføring av campus-eksamen. Våren 2020 er det følgande endringar i vurdering i emnet:

 • Skriftleg eksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  24.09.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  10.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen