Hjem
Studentsider
Masteremne

Funksjonalanalyse

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet omhandlar konvergens i normerte rom, teorem for kontraksjonsavbildingar, kompaktheit, funksjonalar på normerte rom og i Hilbertrom, og spektralteoremet for kompakte sjølvadjungerte operatorar. Vidare vert det gitt ei innføring Hilbertrom, og ei innføring i distribusjonsteori og Sobolevrom.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Beskrive grunnleggende egenskaper av Banach- og Hilbertrom.
 • Forstå og utføre enklere bevisføring.
 • Avgjøre spørsmål omkring lineære kontinuerlige funksjonaler på normerte rom.
 • Gjengi definisjoner og begreper knyttet til kontinuitet, kompakthet, kompletthet og sammenhengende delmengder.
 • Beskrive hovedideene i beviset for spektralteoremet for kompakte sjølvadjungerte operatorar.
 • Bruke Sobolevrom og egenskaper av funksjoner fra Sobolevrom.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT131, MAT211 og MAT212

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske øvingar. (Gyldig i to semester: inneverande + hausten etter)

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  11.05.2022–12.05.2022
  Trekkfrist
  27.04.2022
  Andre opplysninger
  Location: Delta (11.05.), Gullfjellet (12.05.)