Hjem
Studentsider
Masteremne

Vektor- og tensoranalyse

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Annankvar haust, jamne årstal.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Tensoranalyse er begrepsapparatet som benyttes innen modellering av kontinuerlige media, feltlikninger i fysikk, elektromagnetisme, elastisitetsteori og generell relativitetsteori. Kurset viderefører vektoranalysen fra MAT212 til høyere rank tensorer og introduserer koordinatfrie abstraksjoner for ulike differensialoperatorer som ytrederivasjon, Lie derivasjon og kovariant derivasjon. Videre behandles integrasjonsteori og Stokes teorem i generell form. Riemann krumningstensor og torsjon blir også behandlet.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • Regne med tensorer både i koordinater og koordinatfri form.
  • Det matematiske språket som behøves for å kunne formulere Maxwells likninger for elektromagnetisme, lineære elastiske likninger og andre feltlikninger.
  • Definisjonen av krumme rom, og kunne regne ut krumningstensoren for enkle geometrier.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT212

Studiepoengsreduksjon

M216: 9 SP

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Oppgåver (gyldig i to semester: inneverande + våren etter).

Vurderingsformer

Munnleg eksamen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.

Eksamensinformasjon