Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Klassisk og utrekningsorientert mekanikk

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeMAT251
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk. Engelsk dersom utvekslingsstudentar følgjer kurset.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Uregelmessig, sjekk om det finnes informasjon under «Timeplan» på rett semester etter 1. juni/1. desember.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir ei innføring i den analytiske mekanikken, variasjonsprinsipp, rørsle i akselererte koordinatsystem og konserveringslovar. Tema som blir særskilt behandla er variasjonsrekning, rørsle til stive lekamar, rørsle i sentralkraftfelt, rørsle i akselererte koordinatsystem, drivne og dempa svingingar, ikkje-lineær dynamikk og kanoniske transformasjonar for å finna konserveringslovar. Kurset legg grunnlaget for vidare fordjuping i mekanikk og dynamiske system.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentane kunne:

 • forklare elementære omgrep og prinsipp i den analytiske mekanikken som generaliserte koordinatar, virtuelt arbeid, og variasjonsprinsipp
 • bruke variasjonsrekning på enkle problemstillingar med føringa
 • bruke Lagrange- og Hamiltonformalismen til å finna rørslelikningane for enkle mekaniske problem
 • bestemme og identifisere ulike baner for ein partikkel i sentralkraftfeltet basert på energibetraktningar
 • definere tråleikstensoren og utleie rørslelikningar for stive lekamar
 • forklare overgangen mellom Lagrange og Hamiltons mekanikk gjennom Legendretransformasjonen
 • bestemme sykliske variable og utleie bevaringslovar for enkle Hamiltonske system gjennom kanoniske transformasjonar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT131, MAT212, PHYS111

Studiepoengsreduksjon

M142: 9 SP

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende obligatoriske oppgåver (Gyldig i to semester: inneverande + semesteret etter)

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen: 4 timar.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Eksamen berre ein gong i året - vår

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontaktinformasjon

Emnet eigast av Matematisk institutt.

Kontakt studieveileder@math.uib.no