Hjem
Studentsider
Masteremne

Kontinuumsmekanikk

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeMAT252
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk. Engelsk ved behov. 
 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir ei innføring i grunnleggande konserveringsprinsipp og likningar for rørsler i kontinuerlige media. Det blir særskildt lagt vekt på likningane som gjeld for væsker og gasser. Sentrale modeller som Eulers likning for ideelle væsker, og Navier-Stokes likning for viskøse væsker blir gjennomgått.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentane kunne:

 • forklare sentrale omgrep som materielt volum, partikkel og deformasjonstensoren.
 • forklare skilnaden mellom Eulersk- og Lagrangesk formulering av rørslelikningane.
 • utleie konserveringslikningar for masse, momentum, og energi på integral- og differensialform.
 • definere spenningstensoren og utleie forma på denne for ideelle og Newtonske væsker.
 • gi modeller for enkle rørsler i ideele og viskøse væsker og analysere desse.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT131, MAT212, PHYS111

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende obligatoriske oppgåver (Gyldig i to semester: inneverande + semesteret etter)

Vurderingsformer

Muntlig eksamen.

Grunna tiltaka mot spreiing av SARS-CoV-2 er UiB stengd for undervising og gjennomføring av campus-eksamen. Våren 2020 er det følgande endringar i vurdering i emnet:

 • Karakterskala bestått/ikkje bestått i staden for A-F

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.

Eksamensinformasjon