Hjem
Studentsider
Masteremne

Kontinuumsmekanikk

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeMAT252
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk. Engelsk ved behov.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir ei innføring i grunnleggande konserveringsprinsipp og likningar for rørsler i kontinuerlige media. Det blir særskildt lagt vekt på likningane som gjeld for væsker og gasser. Sentrale modeller som Eulers likning for ideelle væsker, og Navier-Stokes likning for viskøse væsker blir gjennomgått.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentane kunne:

 • forklare sentrale omgrep som materielt volum, partikkel og deformasjonstensoren.
 • forklare skilnaden mellom Eulersk- og Lagrangesk formulering av rørslelikningane.
 • utleie konserveringslikningar for masse, momentum, og energi på integral- og differensialform.
 • definere spenningstensoren og utleie forma på denne for ideelle og Newtonske væsker.
 • gi modeller for enkle rørsler i ideele og viskøse væsker og analysere desse.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT131, MAT212, PHYS111

Studiepoengsreduksjon

M241: 6 ECTS

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende obligatoriske oppgåver (Gyldig i to semester: inneverande + semesteret etter)

Vurderingsformer

Muntlig eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontaktinformasjon

Emnet eigast av Matematisk institutt.

Kontakt studieveileder@math.uib.no

Eksamensinformasjon