Hjem
Studentsider
Masteremne

Strøyming i porøse media

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir ei innføring i grunnleggande omgrep og likningar for rørsle av væsker og gassar i porøse media. Modellar for einfase, fleirfase og blandbar fortrengning blir studert, og
metodar og prinsipp for å kunne formulere modellane på ulike lengde-skalaer blir gjennomgått. Ein vil og kvalitativt og kvantitativt studere stabiliteten til ulike fortrengningsprosessar. Buckley-Leverett modellen for to-fase flyt blir særskildt analysert.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • definere sentrale omgrep som porøsitet, permeabilitet og metning.
  • forklare skilnaden på blandbar og ikkje-blandbar flyt.
  • forklare kva ein meiner med harmonisk middel av permeabilitet.
  • forklare prinsippa bak kapillartrykks-funksjonen, og relativ permeabilitet.
  • gi ein fullstendig modell for to-fase flyt og utleie metningslikninga.
  • analysere Riemann-problemet for Buckley Leverett likninga.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT212, PHYS111

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Oppgåver (gyldig i to semester: inneverande + våren etter).

Vurderingsformer

Munnleg eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontaktinformasjon

Emnet eigast av Matematisk institutt.

Kontakt studieveileder@math.uib.no

Eksamensinformasjon