Hjem
Studentsider
Masteremne

Numerisk løysing av differensiallikningar

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir en innføring i numeriske metoder for randverdiproblemer og løsning av velformulerte partielle differensiallikninger med endelig differanse/volummetode og (Petrov-)Galerkin metoder som endelige elementer og kollokasjonsmetoder (inklusive innføring i Gausskvadratur). Stabilitet- og feilanalyse er sentrale temaer samt analyse av randbetingelser.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • bruke skytemetoden for randverdiproblemer.
 • formulere og bruke endelig element/kollokasjonsmetode for randverdiproblemer.
 • analysere partielle differensiallikninger og bestemme velformulerte randbetingelser ved energimetoden.
 • formulere, bruke og analysere stabilitet (ved energimetoden) for semi-diskrete Galerkin- og endelig differanse metoder.
 • forstå fordeler og ulemper med ulike metoder for partielle differensiallikninger.
 • velge og bruke numerisk løsere for ordinære differensiallikninger og til tidsdiskretisering av partielle differensiallikninger.

Krav til forkunnskapar

MAT131 og MAT160

Tilrådde forkunnskapar

MAT160

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Oppgåver (gyldig i to semester: inneverande + hausten etter).

Vurderingsformer

Grunna situasjone med koronavirus vert eksamen våren 2020 gjennomført som digital munnleg eksamen. Karakterskala Bestått/Ikkje bestått i staden for A-F. Det er høve til å gi karakter på obligatoriske oppgåver som kan inngå i sluttkarakteren.

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen bestått/ikkje bestått nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Instituttet.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  27.05.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  13.05.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen