Hjem
Studentsider
Masteremne

Numerisk lineær algebra

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeMAT261
 • Talet på semester1
 • Språk

  Norsk (Engelsk ved behov)

 • Ressursar

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Kurset behandler numeriske metoder for å løse lineære likningssystemer, finne minste kvadraters løsninger, og finne egenverdier og egenvektorer. Både direkte og iterative metoder vil stå sentralt. Det legges også vekt på å analysere metodene med hensyn på konvergens og numerisk stabilitet.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Vurdere hvilken numerisk metode som er best egnet til å løse et gitt problem.
 • Forklare prinsippene for SVD-, QR-, LU- og Choleskyfaktorisering av matriser.
 • Gjøre rede for ulike egenverdimetoder, som potensmetoden, splitt-og-hersk, og QR-metoden.
 • Forklare prinsippene for Krylov-underrom-metoder, som Arnoldi-iterasjon, GMRES, Lanczos-iterasjon og konjugerte gradienter.
 • Analysere hastighet, konvergensrate og stabilitet for numeriske algoritmer.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Byggjer på MAT160

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Oppgåver (gyldig i to semester: inneverande + våren etter).

Vurderingsformer

Munnleg eksamen. Det er høve til å gi karakter på obligatoriske oppgåver som kan inngå i sluttkarakteren.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  26.02.2020, 09:00
  Trekkfrist
  12.02.2020
  Andre opplysninger
  Location: Sigma (4A5d)