Hjem
Studentsider
Masteremne

Numerisk lineær algebra

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeMAT261
 • Talet på semester1
 • Språk

  Norsk (Engelsk ved behov)

 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Kurset behandler numeriske metoder for å løse lineære likningssystemer, finne minste kvadraters løsninger, og finne egenverdier og egenvektorer. Både direkte og iterative metoder vil stå sentralt. Det legges også vekt på å analysere metodene med hensyn på konvergens og numerisk stabilitet.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Vurdere hvilken numerisk metode som er best egnet til å løse et gitt problem.
 • Forklare prinsippene for SVD-, QR-, LU- og Choleskyfaktorisering av matriser.
 • Gjøre rede for ulike egenverdimetoder, som potensmetoden, splitt-og-hersk, og QR-metoden.
 • Forklare prinsippene for Krylov-underrom-metoder, som Arnoldi-iterasjon, GMRES, Lanczos-iterasjon og konjugerte gradienter.
 • Analysere hastighet, konvergensrate og stabilitet for numeriske algoritmer.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Byggjer på MAT160

Studiepoengsreduksjon

INF261: 10 SP

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Oppgåver (gyldig i to semester: inneverande + våren etter).

Vurderingsformer

Munnleg eksamen. Det er høve til å gi karakter på obligatoriske oppgåver som kan inngå i sluttkarakteren.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  16.02.2023, 09:30
  Trekkfrist
  02.02.2023
  Andre opplysninger
  Sted: Sigma (4A5d)