Hjem
Studentsider
Masteremne

Bildebehandling

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeMAT262
 • Talet på semester1
 • Språk

  Norsk (Engelsk ved behov)

 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet tar for seg grunnleggjande algoritmar og matematisk teori som dannar grunnlaget for moderne digital behandling av lyd og bilde. Fourier- og wavelet baserte metodar, samt metodar basert på differensiallikningar er sentrale i kurset. Ein vesentleg del av kurset er praktiske øvingar på data frå til dømes medisinsk bildebehandling.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Utføre enkle transformasjoner i rom, for eksempel rotasjon og translasjon.
 • Forstå histogrammet til et bilde og bruke histogrambaserte metoder til å øke kontrast (histogramutjevning og matching).
 • Utføre glatting og oppskarping av bilder i bilde- og frekvensrommet.
 • Identifisere forskjellige typer støy og degradering av bilder.
 • Fjerne støy i bilde- og frekvensrommet.
 • Forklare aliasing og hvordan filter opererer i frekvensrommet.
 • Forklare wavelet-baserte metoder og hvordan de sampler bildet.
 • Finne kanter og segmentere med gradienter og tersklingsmetoder.
 • Ha kunnskap om enkle morfologiske metoder og hvordan de brukes.
 • Anvende metodene på fargebilder.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT160

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Oppgåver (gyldig i to semester: inneverande + hausten etter).

Vurderingsformer

Munnleg eksamen. Det er høve til å gi karakter på obligatoriske oppgåver som kan inngå i sluttkarakteren.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.

Eksamensinformasjon