Hjem
Studentsider
Masteremne

Algebraisk geometri II

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeMAT322
 • Talet på semester1
 • Språk

  Norsk, Engelsk ved behov)

 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Uregelmessig

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Dette kurset er ein introduksjon til viktige omgrep i moderne algebraisk geometri, som til dømes koherente knippe, deira homologi, divisorar og differentialar.


Innhald:

Kurset byggjer vidare på materialet frå MAT320 og bringar studentane djupare inn i studiet av geometrien til skjemaer. Dei viktigaste emna er koherente knippe, deira kohomologi, divisorar og differensialar, og bruken av desse til å studere geometrien til algebraiske kurver og flatar.

Læringsutbyte

Etter gjennomført kurs skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Studenten...

 • vil kjenne definisjonane av dei viktigaste objekta studert av algebraisk geometri, vil kjenne dei viktigaste teprema og vil vere i stand til å presentere ei skisse av deira prov.


Ferdigheter
Studenten...

 • kan nytte dei fundamentale verktøy som er viktige i mange problem i moderne algebraisk geometri
 • er i stand til å produsere korte prov for utsegn i algebraisk geometri
 • har solid røynsle og trening i å resonnere med abstrakte matematiske strukturar


Generell kompetanse
Studenten...

 • er i stand til å ta en forskningsartikkel i algebraisk geometri og lese han uavhengig (med litt innsats)
 • er i stand til å følgje introduksjonen i eit forskningsseminar i algebraisk geometri
 • er i stand til å følgje eit seminar i algebraisk geometri retta mot eit breiddt publikum

Krav til forkunnskapar

MAT320, MAT224

Tilrådde forkunnskapar

MAT229

Studiepoengsreduksjon

M321: 15sp

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen obligatoriske aktivitetar.

Vurderingsformer

Munnleg eksamen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Instituttet.