Hjem
Studentsider
Masteremne

Algebraisk geometri II

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeMAT322
 • Talet på semester1
 • Språk

  Norsk (Engelsk vil bli brukt dersom utvekslingsstudentar følgjer kurset.)

 • Ressursar

Undervisningssemester

Uregelmessig

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Dette kurset er ein introduksjon til viktige omgrep i moderne algebraisk geometri, som til dømes koherente knippe, deira homologi, divisorar og differentialar.


Innhald:

Kurset byggjer vidare på materialet frå MAT320 og bringar studentane djupare inn i studiet av geometrien til skjemaer. Dei viktigaste emna er koherente knippe, deira kohomologi, divisorar og differensialar, og bruken av desse til å studere geometrien til algebraiske kurver og flatar.

Læringsutbyte

Etter gjennomført kurs skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Studenten...

 • vil kjenne definisjonane av dei viktigaste objekta studert av algebraisk geometri, vil kjenne dei viktigaste teprema og vil vere i stand til å presentere ei skisse av deira prov.


Ferdigheter
Studenten...

 • kan nytte dei fundamentale verktøy som er viktige i mange problem i moderne algebraisk geometri
 • er i stand til å produsere korte prov for utsegn i algebraisk geometri
 • har solid røynsle og trening i å resonnere med abstrakte matematiske strukturar


Generell kompetanse
Studenten...

 • er i stand til å ta en forskningsartikkel i algebraisk geometri og lese han uavhengig (med litt innsats)
 • er i stand til å følgje introduksjonen i eit forskningsseminar i algebraisk geometri
 • er i stand til å følgje eit seminar i algebraisk geometri retta mot eit breiddt publikum

Krav til forkunnskapar

MAT320, MAT224

Tilrådde forkunnskapar

MAT229

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen obligatoriske aktivitetar.

Vurderingsformer

Munnleg eksamen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

M321: 15sp

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Instituttet.

Eksamensinformasjon