Hjem
Studentsider
Masteremne

Utvalde emne i anvent og utrekningsorientert matematikk

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Uregelmessig.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet vil variere frå gong til gong og tar opp aktuelle tema i anvend og utrekningsorientert matematikk som ikkje er dekka av dei faste emna. Aktuelle tema kan vere stabilitets- og perturbasjonsteori, vektor- og tensoranalyse, analyse og numeriske metodar for partielle differensiallikningar, spesielle emne innan funksjonalanalyse, videregåande emne i signal- og billedbehandling, fleirgitter- og fleirnivå metodar og modellering.

Læringsutbyte

 Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • Forstå og arbeide med avanserte begreper i anvendt og beregningsorientert matematikk.
  • Gjøre rede for de viktigste definisjoner, begreper og problemstillinger som tas opp i kurset.
  • Gjengi teorier som behandles, beskrive anvendelsesområder og bakgrunn for teorien og gi eksempler.
  • Dokumentere innsikt i metoder som brukes i forskning innen anvendt og beregningsorientert matematikk.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

 

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen obligatoriske aktivitetar.

Vurderingsformer

Munnleg eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.

Eksamensinformasjon