Hjem
Studentsider
Masteremne

Differensialgeometri

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeMAT342
 • Talet på semester1
 • Språk

  Norsk (Engelsk ved behov)

 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Uregelmessig. Emne går vår 2021

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir ei innføring i differensialgeometriske teknikkar. Spesielt vil ein studere konneksjoner og krumming på glatte mangfoldigheiter. Det vidare innhaldet vil variere etter behov, men kan dekke tema som homogene rom, Liegrupper, semi-Riemannsk geometri og generell relativitetsteori.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Gjøre rede for de sentrale begrepene krumning, konneksjon og Riemannsk metrikk.
 • Beregne krumning av sfærer og hyperbolske rom.
 • Forklare sammenhengen mellom avstandsbegrepet og geodetiske kurver.
 • Regne ut krumning i lokale koordinater.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT121, MAT212, MAT243.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen obligatoriske aktivitetar.

Vurderingsformer

Munnleg

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.