Hjem
Studentsider
Masteremne

Kohomologi

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeMAT344
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk (Engelsk dersom utvekslingsstudentar følgjer kurset)
  • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Uregelmessig. Emnet går ikkje haust 2019

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir en innføring i ordinær kohomologi av topologiske rom.

De følgende tema er sentrale innen denne teorien:

Universell koeffisient-teoremet, cup-produktet, Künneth teoremet, orienterbare mangfoldigheter og Poincaré dualitet.

Læringsutbyte

Emnet har som mål å gje studentane innsikt i grunnleggjande idear og metodar i algebraisk topologi.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT220, MAT242

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen obligatoriske aktivitetar.

Vurderingsformer

Munnleg eksamen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

MAT341: 5sp

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.