Hjem
Studentsider
Masteremne

Kohomologi

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeMAT345
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk. Norsk om kun norskråklege deltek
  • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Uregelmessig.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir en innføring i ordinær kohomologi av topologiske rom og relasjonen mellom homologi og kohomologi.

De følgende tema er sentrale innen denne teorien:

Universell koeffisient-teoremet for homologi og kohomologi, cup-produktet, Künneth teoremene for homologi og kohomologi, orienterbare mangfoldigheter og Poincaré dualitet, den homotopiteoretiske konstruksjonen av kohomologi.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT220, MAT242

Studiepoengsreduksjon

MAT341: 5sp

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga vert gitt i form av førelesningar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen obligatoriske aktivitetar.

Vurderingsformer

Munnleg eksamen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studierettleiar