Hjem
Studentsider
Masteremne

Bevaringsmetodar for hyperbolske differensiallikningar

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeMAT361
 • Talet på semester1
 • Språk

  Norsk (Engelsk vil bli brukt dersom utvekslingsstudentar følgjer kurset.)

 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust - ved behov

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Kurset gir en innføring i egenskaper til hyperbolske bevarelseslover og numeriske metoder for løsning av de tilsvarende likningene. I den analytiske delen behandles - for både skalare likninger og systemer av likninger - emner som bølgetyper, entropibetingelse og løsning av Riemannproblemet. I den numeriske delen drøftes begreper som bevarelse, monotoni, stabilitet og nøyaktighet.

Læringsutbyte

Etter fullført kurs skal studentene kunne:

 • Forklare Rankine-Hugoniots sprangbetingelse og Olejniks entropibetingelse.
 • Beskrive løsningen av Riemannproblemet for skalare og enkelte systemer av hyperbolske likninger.
 • Forklare betydningen av bevarelse og monotoni for numeriske metoder for hyperbolske likninger.
 • Vurdere egenskapene til numeriske metoder for hyperbolske bevarelseslover.
 • Løse hyperbolske likninger ved hjelp av Godunovs, Engquist-Oshers og Lax-Friedrichs' metode.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT234 og MAT260

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Vurderingsformer

Munnleg eksamen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.