Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Diskret matematikk og matematikken i oldtida, med digitale hjelpemiddel

Beskrivelse

MAT611 er det første av to emne som inngår i vidareutdanningstilbodet MATEMATIKK 2, 8.-13. trinn

Mål og innhold

Kurset skal utvikle den matematikkfaglege kompetansen til studenten innan ulike emne som har spesiell relevans for skulefaget. Vidare skal kurset utvikle innsikt i undervisningsdesign innan dei matematikkfaglege emna i kurset. I kurset vert det lagt betydeleg vekt på å gje studenten praktisk erfaring i bruk av det digitale verktøyet GeoGebra. Spesielt skal kurset gjere studenten i stand til å møte utfordringane som nye læreplanar og eksamensordningar skaper. Studenten skal vidare prøve ut den nye kunnskapen og dele den i eige kollegium.

Dei matematikkfaglege emna i kurset er diskret matematikk og utvalde emne frå matematikken si historie. I diskret matematikk vert studentane kjende med emne knytt til oppteljingsteori, rekursive talfylgjer, induksjonsbevis og grafteori. I matematikken si historie vert studentane kjende med sentrale emne frå eldre historie som utviklinga av talsystem, likningsløysing og klassisk geometri med utgangspunkt i Euklids Element.

Læringsutbyte

Kunnskapar:

Etter fullført studium skal studenten ha

 • god kunnskap om diskret matematikk, og kunne kople dette til matematikkundervisninga i skulen
 • kunnskap om korleis matematiske idear i oldtida har oppstått og utvikla seg, dels som følgje av samfunnet og naturvitskapen si utvikling og dels som følgje av den indre dynamikken i matematikken
 • kunnskap om varierte arbeidsmåtar i matematikkundervisninga
 • god kunnskap om pedagogisk bruk av IKT som hjelpemiddel for å fremja matematisk forståing
 • kunnskap om læreplanar, grunnleggjande ferdigheitar og kompetansemål i arbeidet med planlegging, tilpassing og gjennomføring av undervisning

Ferdigheiter:

Etter fullført studium skal studenten kunne

 • bruke kunnskap i diskret matematikk i arbeidet med bevis og modellering
 • bruke matematikken si historie i undervisninga
 • bruke digitale verktøy på ein hensiktsmessig måte i undervisninga
 • lage gode vurderingssituasjonar for, kartlegging samt formativ og summativ vurdering
 • gje elevane tilpassa tilbakemeldingar som fremmer læring

Generell kompetanse:

Etter fullført studium skal studenten

 • ha innsikt i korleis problemløysing og utforsking av matematiske situasjonar er med på utvikle forståing og dybdekunnskap hjå elevane
 • ha innsikt i korleis ein legg til rette for at elevene skal kunne utvikle evna til matematisk tenking

Undervisning

Undervisninga er organisert i fire samlingar. Kvar samling har ei lengd på tre dagar. Det vert gjeve omlag seks timar undervisning kvar dag. Dei tre første samlingane er obligatoriske, den siste er frivillig.

Det vert gjeve nettbasert undervisning og oppfølging mellom samlingane via Mitt UiB og Adobe Connect. Vidare vert det nytta varierte arbeidsmåtar som førelesing, seminar, oppgåveløysing, utviklingsarbeid og individuell rettleiing. Undervisninga vil vere eksemplarisk med bruk av digitale verktøy og vektlegging av matematikk som prosess.

Parti 1 vil ha 3 obligatoriske samlingar onsdag-fredag i vekene 35, 39 og 44. Den siste samlinga er lagt til torsdag-laurdag i veke 48, denne er frivillig:

Veke 35: 26. - 28. august
Veke 39: 23. - 25. september
Veke 44: 28. - 30. oktober
Veke 48: 26. - 28. november 

Onsdagar 12.15 - 17.00
Torsdagar 09.15 - 15.00
Fredagar 09.15 - 15.00
Laurdagar 09.15 - 16.00 (gjeld kun siste samling)

Parti 2 vil ha 3 obligatoriske samlingar torsdag -laurdag i dei same vekene. Den siste samlinga i veke 48 er frivillig: 

Veke 35: 27. - 29. august
Veke 39: 24. - 26. september
Veke 44: 29. - 31. oktober
Veke 48: 26. - 28. november

Torsdagar 12.15 - 17.00
Fredagar 09.15 - 16.00
Laurdagar 09.15 - 16.00

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Tre skriftlege oppgåver må vere godkjende for at studenten skal få gå opp til eksamen. I desse oppgåvene jobbar studentane med dei matematikkfaglege emna i kurset og koplar dei til matematikken i skulen.

Det er tre aktivitetar knytt til eigen undervisning og praksis. I desse aktivitetane arbeider studentane med pedagogisk bruk av IKT, utprøving i eige klasserom og kunnskapsdeling i kollegiet . Til kvar av desse aktivitetane leverer studentane eit refleksjonsnotat som utgjer ei mappe. Mappa inngår som del av vurderingsgrunnlaget. Innleveringane og mappa vil vere gyldige i tre semester (inneverande og dei to påfølgjande.)

Vurdering / eksamen

Mappeinnlevering (tel 25 % av avsluttande karakter) og 5 timars skriftleg eksamen (teller 75 % av avsluttande karakter).

Tillatne hjelpemiddel på skriftleg eksamen: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetet sine reglar. Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta

Opptaks- og forkunnskapskrav

Godkjent lærarutdanning

20 studiepoeng matematikk som dekkjer kalkulus og fortrinnsvis lineær algebra tilsvarande MAT111 og MAT121. Alternativt: MAT601 og MAT602.

Kontakt

Kontakt

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

Matematisk institutt
Studiekonsulent Marianne Jensen
55 58 28 41
studieveileder@math.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen og mappeinnlevering

  Dato
  11.12.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  01.10.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

Tilgjengelege kurs

Haust 020
Pris: Ikkje studieavgift
Søknadsfrist: Frist utløpt