Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

GeoGebra for lærarar i ungdomsskulen

Beskrivelse

Kurset skal gje solid kompetanse i bruk av GeoGebra som undervisnings- og læringsverktøy, og gje større innsikt i korleis GeoGebra kan utnyttast i undervisning, læringsarbeid, undervegs- og sluttvurdering i matematikkfaget. Kursene skal gi deltakarane:

- Teknisk kompetanse i bruk av GeoGebra
- Forståing for- og praktisk erfaring med korleis GeoGebra kan nyttast i undervisninga
- Erfaring med korleis elevar kan engasjerast i undersøkjande læringsaktivitetar med GeoGebra

Kursdeltakarane skal lage og gjennomføre undervisningsopplegg for eigne klassar i matematikk gjennom eit heilt skuleår.

Målgruppe

Lærarar som underviser i matematikk på ungdomstrinnet og ynskjer fagleg fordjuping og auka kompetanse i korleis programmet GeoGebra kan nyttast i undervisning og læringsarbeid.

Undervisning

Kurset er samlingsbasert, med tre obligatoriske studiesamlingar pr semester, kvar på 2 dagar, for å følgje eit heilt skoleår. Kursdagar vil vere torsdagar og fredagar. Samlingane er obligatoriske.

Undervisninga er lagt opp med førelesingar, seminar, oppgaveløysing og utviklingsarbeid. Undervisninga vil i stor grad bruke eksempel og involvere lærarane si eiga undervisning. I tillegg vert det nettbasert oppfølging mellom samlingane via Mitt UiB og Adobe Connect.

Undervisningsplan 2019-2020

Haust 2019: Veke 34, 42 og 50

Vår 2020: Veke 4, 13 og 17

Torsdagar: kl 10.00-16.00
Fredagar: kl 09.00-15.00

Vurdering / eksamen

6 obligatoriske oppgåver som skal inngå i ei utviklingsmappe. Sluttvurdering av mappa.

Krav til datautstyr

Datamaskin med internettilgang.

Studiefinansiering

Det er mogleg å søke Utdanningsdirektoratet om stipend/vikarmidlar og støtte til studieavgift innan Kompetanse for kvalitet-ordninga. Søknadsfrist 1. mars kvart år. I søknadsskjemaet krysser du av for "Andre studietilbod".

Det vil vere mogleg å trekkje søknaden til kurset, dersom du får avslag på søknad om støtte hos Utdanningsdirektoratet.

Opptaks- og forkunnskapskrav

For å kunne delta på GeoGebrakurs, må du undervise i matematikk på ungdomstrinnet parallelt med at du tar kurset og ha godkjend lærarutdanning. Det er ynskeleg at deltakarane har solid matematikkbakgrunn.

Minstekrav for opptak er 45 studiepoeng i matematikk. 45 studiepoeng matematikk frå allmenn-/grunnskolelærarutdanning dekker kravet. Ved stor søking vil matematikkompetanse nyttast som prioriteringskriterium.

Dokumentasjonskrav:
1. Oppgi skule/arbeidsstad i søknaden
2. Minst 45 studiepoeng i matematikk

Du må laste opp naudsynt dokumentasjon undervegs i søknadsprosessen.  Ha skanna dokumentasjon klar før du startar søknadsprosessen. All dokumentasjon må vere lasta opp innan søknadsfristen.

Kontakt

Kontakt

Spørsmål om søknad og opptak:

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

Spørsmål om fagleg innhald:

Matematisk institutt
Marianne Jensen
55 58 28 41
marianne.jensen@uib.no

Eksamensinformasjon

Tilgjengelege kurs

Haust 2019
Kursdato: 22.08.2019 - 15.05.2020
Pris: NOK 25000
Søknadsfrist: Frist utløpt