Hjem
Studentsider
Masteremne

Matematikkens historie - matematikken i nyare tid

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust. Undervisning kan bli avlyst dersom det er få oppmelde studentar frå programmet Erfaringsbasert master i undervising med fordjupning i matematikk.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir ei innføring i dei viktigaste trekk ved matematikken si utvikling frå renessansen fram til slutten av det nittande hundreåret. Det tek for seg utviklinga av likningsteorien og analytisk geometri. Vidare ser ein på utviklinga av differensial- og integralrekninga og framveksten av stringens i analysen, samt framveksten av moderne algebra og moderne aksiomatisk tenking. Eit vesentleg trekk ved kurset er å bli kjent med nokon av dei fremste matematikarane gjennom tidene, bl.a. Newton, Euler og Abel, og korleis desse har forma matematikken si utvikling.

Læringsutbyte

Studentane skal få innsikt i korleis matematiske idear naturleg har oppstått og utvikla seg, dels som følgje av samfunnet og naturvitskapen si utvikling og dels som følgje av den indre dynamikken i matematikken sjølv.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Fordel med ca. 30 studiepoeng matematikk

Studiepoengsreduksjon

5 studiepoeng overlapp med MAT291

Krav til studierett

Emnet inngår i programmet Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i matematikk og vert tilrettelagt for denne studentgruppa.

Emnet er også opent for studentar med annen studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga er samlingsbasert. Ein tar normalt MAT643 og MAT644 parallelt. Undervisninga i MAT643+MAT644 går føre seg over 4 samlingar i løpet av semesteret. Kvar samling er på 3 dagar, normalt brukes to dager til MAT644 og en dag til MAT643 pr. samling.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

2 obligatoriske aktiviteter/oppgaver (gyldig i tre semester; inneverande og to påfølgjande)

Vurderingsformer

Mappe (25 %), samt 3 timar skriftlig eksamen (75 %).Tillatne hjelpemiddel: Ingen.

Studentar med studierett på erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i matematikk, kan etter søknad få ha skriftleg eksamen på ein utdanningsinstitusjon nær eigen heimstad.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Administrativ kontaktperson: Studiekonsulent Lesya Gram-Radu, e-post: studieveileder@math.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  07.06.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  24.05.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen