Hjem
Studentsider
Masteremne

Masteroppgåve i matematikkdidatikk

 • Studiepoeng60
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeMAT650
 • Talet på semester4
 • SpråkNorsk/dansk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Formulere og gjennomføre undersøkelser av en relevant matematikdidaktisk problemstilling på et velbeskrevet teoretisk grunnlag og med anvendelse av anerkjente metoder, samt konkludere på og teoretisk perspektivere resultatene av undersøkelsen.

Læringsutbyte

Studentene skal kunne

 • Basere selvstendig og gjennomført vitenskapelig arbeide på et solid kjennskap til matematikdidaktisk teori og på dybdekunnskaper innenfor et avgrenset område av en sentral problemstilling
 • Formulere og gjennomføre undersøkelser innenfor et avgrenset område av en sentral problemstilling med anvendelse av anerkjent matematikdidaktisk metode
 • På kritisk og reflekterende måte anlegge et praksisperspektiv i arbeidet med matematikdidaktisk teori
 • Konkludere på og perpsektivere undersøkelsen og dens resultater i relasjon til de anvendte metoder og det teoretiske grunnlag

Krav til forkunnskapar

Krav om C eller betre i snitt på dei 7 emna som inngår første halvdel av masterprogrammet

Tilrådde forkunnskapar

 • Kjennskap til kvalitative undersøkelses- og forskningsmetoder i matematikdidaktikk, herunder klasseromsobservasjoner
 • Grunnleggende kjennskap til sentrale matematikdidaktiske problemstillinger og teori

Studiepoengsreduksjon

MAT690: 15 SP
MAT699: 45 SP

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om studierett på masterprogrammet VID-MAUMAT

Arbeids- og undervisningsformer

Seminaret Profesjon, refleksjon og erfaringsdeling omfatter forelesninger i sentrale problemstillinger og matematikdidaktisk teori og forskning innenfor avtalte områder. Forelesningene skal støtte de studentenes mulighet for å fordype seg i selvvalgte emner. Dessuten omfatter seminaret opplegg, hvor deltakerne presenterer selvvalgte emner og egne undersøkelser, refleksjoner over relevante problemstillinger og kritisk stillingtagen til utvalgte tekster mv.

Seminarets omfang tilsvarer ca. 20stp i alt under masterperioden (2 år).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

To muntlige presentasjoner og en 5-siders tekst med relasjon til oppgaveskrivingen pr. semester.

Vurderingsformer

Når masteroppgåva er innlevert, godkjent og vurdert, vert masterstudiet avslutta med ein munnleg mastergradseksamen. Denne eksamen består av ein offentleg presentasjon på rundt 30 minutt der studenten sjølv gjev ein oversikt over oppgåva. Sensor og rettleiar skal vere til stades ved den offentlege presentasjonen. Deretter følgjer ein munnleg eksaminasjon/samtale med sensor og rettleiar om oppgåva.

Endeleg karakter er basert på masteroppgåva, offentleg presentasjon og munnleg eksaminasjon.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Institutt

Matematisk institutt

Kontakt

Administrativ kontaktperson: Studiekonsulent Lesya Gram-Radu, e-post: studieveileder@math.uib.no

Eksamensinformasjon