Hjem
Studentsider
Årsstudium

Matematikkdidaktikk 2

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet fokuserer på sentrale sider av undervisning og læring av matematikk:

Del 1:

 • Aspektar ved matematikkfaget: danning og nytte, demokratisk kompetanse, matematikk som skulefag og som vitskapsfag
 • Planlegging og gjennomføring av matematikkundervisning
 • Matematisk modellering
 • Digitale verktøy (GeoGebra)

Del 2:

 • Kommunikasjon i klasserommet og støtte til elevenes arbeid med matematikk
 • Vurdering av matematikklæring
 • Elever med ulike føresetnader
 • Internasjonale undersøkningar av matematikkundervisning
 • Representasjonar, bevis og argumentasjon i matematikkundervisninga

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om karakteristiske trekk ved matematikk som skulefag og vitskapsfag og fagets plass i samfunnet
 • har kunnskap om sentrale aspekt ved læringsfremmande matematikkundervisning
 • har kunnskap om variasjon i elevers føresetnader for matematikklæring
 • har kunnskap om kommunikasjon, matematiske representasjonar, bevis og argumentasjon i matematikkundervisninga
 • har kunnskap om matematisk modellering i matematikkundervisninga

Ferdigheiter

Studenten

 • kan på bakgrunn av teori og forsking planlegge og gjennomføre variert og tilpassa undervisning som understøtter elevane si matematikklæring
 • kan leggje til rette for elevane si matematikklæring blant anna gjennom kommunikasjon i klasserommet og gjennom vurdering
 • kan dokumentere og evaluere matematikkundervisning, matematikklæring og matematiske kompetansar
 • kan gjennomføre faglege drøftingar av blant anna mål for, kvalitet av, utvikling av og utfordringar ved matematikkundervisninga
 • kan planleggje undervisningsaktivtetar som vert støtta av digitale verktøy

Generell kompetanse

Studenten

 • kan knytte matematikkdidaktisk teori saman med ulike former for undervisningspraksis
 • kan gjennomføre kritiske refleksjonar over matematikklæraren si profesjonsutøving

Krav til forkunnskapar

Samme krav som for oppstart til studiet.

Tilrådde forkunnskapar

MATDID210-P

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om studierett på PPU heltid.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar, seminar og gruppearbeid

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Del 1: Presentasjon av undervisningsopplegg og minst to samlingar med opplæring og praksis knytt til GeoGebra

Del 2: Refleksjonsnotat

(Gyldig i fire semester; inneverande og tre påfølgjande)

Vurderingsformer

Del 1: Munnleg eksamen

Del 2: Prosjektoppgåve

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Institutt

Matematisk institutt

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@math.uib.no

Tlf 55 58 28 41

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Prosjektoppgåve og munnleg eksamen

  Trekkfrist
  01.05.2022
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Dato
   31.05.2022
   Andre opplysninger
   Sted: Hjørnet
  • Eksamensdel: Prosjektoppgave

   Innleveringsfrist
   10.06.2022, 15:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen