Hjem
Studentsider
Årsstudium

Representasjonar og problemløysing i matematikkundervisninga

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet tek sikte på å vidareutvikle studentens ferdigheiter og kunnskapar innan matematikkdidaktikk med utgangspunkt i artiklar og annan relevant litteratur. Studenten skriv ei prosjektoppgåve der fokus og litteratur vert individuelt avtalt. Gjennom arbeidet med emnet skal studenten bli kjent med matematikkdidaktisk forsking med tanke på å kunne nyttegjere seg denne kunnskapen i eigen undervisningspraksis.

Det vil bli fokusert på følgjande tema:

 • Varierte representasjonar i matematikkundervisninga
 • Problemløysing i matematikk
 • Undervisning og læring av tall, algebra og funksjonar
 • Bruk av digitale verktøy (GeoGebra)

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om bruk av ulike matematiske representasjonar i undervisninga
 • har kunnskap om problemløysing i matematikk
 • har kunnskap om undervisning og læring av tal og algebra
 • kan gjere greie for utvalde eksempel på matematikkdidaktisk forsking knytt til bruk av representasjonar, problemløysing og undervisning og læring av tal, algebra og funksjonar

Ferdigheiter

Studenten kan

 • sette seg inn i matematikkdidaktisk litteratur
 • gjennomføre eit mindre matematikkdidaktisk prosjekt på sjølvstendig grunnlag
 • bruke digitale verktøy i undervisning av algebra og funksjonar

Generell kompetanse

Studenten skal bli i stand til å

 • presentere forsking munnleg og skriftleg og framstille denne slik at ei matematikkdidaktisk problemstilling vert klargjort
 • bruke matematikkdidaktisk kunnskap i planlegging, gjennomføring og refleksjon over eiga undervisning

Krav til forkunnskapar

Samme krav som for oppstart til studiet.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om studierett på PPU heltid. Emnet kan også tas av lektorstudenter som skal ta masteroppgave i matematikkdidaktikk.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga vert gjeve i form av seminar, samt individuell eller gruppevis rettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk oppmøte og deltaking på seminar etter nærare avtale, og krav om gjennomføring av seminarpresentasjon og innlevering av utkast til prosjektoppgåva.
(gyldig tre semester; inneværende semester og to påfølgende)

Vurderingsformer

Prosjektoppgåve

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Institutt

Matematisk institutt

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her: Studierettleiar@math.uib.no

Tlf: 55 58 28 41

Eksamensinformasjon