Hjem
Studentsider
Masteremne

Master visuell kommunikasjon, 2. semester

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Heiltidstudie

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

I andre semester i masterprogrammet fortsetter studentene arbeidet med eget masterprosjekt, basert på godkjent prosjektbeskrivelse og gjennomført forprosjekt. Det individuelle prosjektarbeidet omfatter undersøkelser og analyser, også gjennom eksperimentering og testing. Fordypning og kompetanseutvikling styres av studentene selv i dialog med medstudenter og veiledere.

Utvikling av kreativitet og idéer
Kreativitet og idéutvikling står sentralt i perioden. Det tilbys derfor intensive kurs, workshops og prosjektperioder med fokus på eksperimentell utforskning og innovasjon, samt korte fagspesifikke kurs basert på gjennomgående hovedspørsmål i studentenes masterprosjekter.

Fellesprosjekt
Fellesprosjektet er et frittstående prosjekt utformet i samråd med eksterne samarbeidspartnere. Prosjektet er et gruppeprosjekt, med en kombinasjon av gruppearbeid og arbeid med individuelle deloppgaver. Den enkelte students rolle og oppgaver i prosjektet blir bestemt av de prosjektansvarlige i samråd med studenten.

I fellesprosjektet blir det lagt vekt på idéutvikling og designprosess. Studenten får realistisk erfaring med å utvikle og gjennomføre et felles prosjekt innenfor en klart avgrenset tidsperiode, med utgangspunkt i definerte rammer. Studenten lærer å arbeide raskt, systematisk og målrettet ved å ta i bruk relevante metoder og verktøy for å styre prosjektet.

Å utvikle tverrfaglig tenkning og samarbeid står sentralt. Tverrfaglige grupper skal utvikle helhetlige løsninger med designfaglig bredde. Prosjektet skal være sammensatt og ha en kompleksitet som gir utfordringer på ulike plan, også konseptuelt. Både estetiske, etiske og funksjonelle aspekter skal ivaretas.

Prosjektet avsluttes med en presentasjon der det legges vekt på klar og effektiv kommunikasjon av idé og konsept, med særlig fokus på visuell fremstilling.

I tillegg kommer fagspesifikke og kompetanseutviklende kurs og workshops

Læringsutbyte

Etter fullført emne kan studenten:

Kunnskap og ferdigheter

 • realisere et komplekst designprosjekt sammen med andre, og kritisk analysere og presentere idéer
  og konsepter
 • fordype egen kunnskap gjennom utveksling, fagspesifikke kurs og workshops
 • anvende designfaglige metoder i eget utviklingsarbeid, med særlig vekt på å videreutvikle kreative ferdigheter
 • dokumentere visuell idéutvikling i eget prosjekt
 • kan reflektere kritisk over egen og andres designpraksis, og sette denne inn i en videre
  samfunnsmessig sammenheng

Generell kompetanse

 • styre egeninitiert utviklingsarbeid, foreta beslutninger og styre egen tidsbruk effektivt og
 • videreutvikle plan for eget utviklingsprosjekt

Krav til forkunnskapar

Fullført og bestått første semester i masterprogrammet.

Krav til studierett

Tilbud til studenter tatt opp til Masterprogrammet i design

Arbeids- og undervisningsformer

For læringsmiljøet er det avgjørende at studentene deltar aktivt og forpliktende i undervisning, og er tilstede der undervisningen og arbeidet skjer.

Masterprosjektets karakter bestemmer hvilke undersøkelser den enkelte student foretar i denne fasen av designprosessen. Arbeidet kan ta form av innhenting og bearbeiding av informasjon, utarbeiding av analyser og modeller, opplæring i designmetodikk og prosjekteringsprosesser med støtte i praksisrelevant litteratur, etc. Det kan være nødvendig å tilegne seg teknisk kunnskap eller nye ferdigheter for å gjennomføre prosjektet. Den enkelte student kan gjennomføre deler av den nødvendige kompetanseutviklingen ved en annen utdanningsinstitusjon, eller gjennom praksisperioder.

Vurderingsformer

Semestervurdering (mappevurdering) finner sted mot slutten av semesteret. Vurderingen skjer i form av en muntlig samtale, der studenten får strukturert tilbakemelding om eget arbeid og progresjon.

Vurderingsgrunnlag

 • Prosjektpresentasjon med vekt på strategi

skriftlig innlevering

 • Prosjektpresentasjon med vekt på idéutvikling
 • Dokumentasjon av individuelt bidrag i fellesprosjekt
 • Semesterrapport med portfolio;
 • refleksjon over egen læring og progresjon
 • Muntlig redegjørelse for egen læring og arbeidsinnsats under semestervurderingen

Vurderingskriterier

 • Undersøkelse
 • Analyse
 • Eksperimentering
 • Realisering
 • Kommunikasjon og presentasjon
 • Samarbeid og selvstendig profesjonelt arbeid

Karakterskala

Greidd/ikkje greidd

Vurderingssemester

Vår

Institutt

Institutt for design

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del

  Innleveringsfrist
  23.05.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen