Hjem
Studentsider
Masteremne

Master visuell kommunikasjon, 3. semester

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Heiltidstudie

Undervisningssemester

HAUST

Mål og innhald

Tredje semester i masterprogrammet representerer videre fordypning i eget prosjekt, med særlig vekt på at studentene videreutvikler sine kommunikative ferdigheter, primært innenfor visualisering og presentasjon.

Studentene setter sammen innsikter og funn fra egen utforskning. De bruker resultater fra undersøkelsene de har gjennomført, erfaringer fra fellesprosjektet og metodiske ferdigheter i utdyping og avgrensing av prosjektet. Tilbakemelding fra hovedveileder, andre veiledere og medstudenter er viktig i en fase hvor studentene tar beslutninger som er retningsgivende for realiseringen av prosjektet og setter opp en plan for videre arbeid.

Læringsutbyte

Etter fullført emne kan studenten:

Kunnskap og ferdigheter

 • dokumentere progresjon og vilje til eksperimentering i eget utviklingsarbeid
 • konseptualisere designfaglige problemstillinger på et profesjonelt nivå
 • demonstrere profesjonelle retoriske ferdigheter - visuelt, skriftlig og muntlig
 • vurdere og presentere egen praksis i en videre designfaglig, kulturell og samfunnsmessig
  kontekst
 • dra slutninger fra og ta konsekvenser av utførte undersøkelser

Generell kompetanse

 • ta selvsterndige beslutninger og gjøre nødvendige avgrensninger i eget prosjekt

Krav til forkunnskapar

Fullført og bestått andre semester i masterprogrammet.

Krav til studierett

Emnet er et tilbud til studenter tatt opp til Masterprogrammet i design

Arbeids- og undervisningsformer

For læringsmiljøet er det avgjørende at studentene deltar aktivt og forpliktende i undervisning, og er tilstede der undervisningen og arbeidet skjer.

Studentene arbeider selvstendig og konsentrert med egne prosjekter, gjennom praktisk utprøving,
eksperimentering og relevant kildemateriale. Veiledning, indivuelt og i mindre grupper, bidrar til nødvendig dynamikk mellom praktiske, teoretiske og metodiske tilnærminger, mellom spesifikke og konseptuelle aspekter ved arbeidet. Faglig og fagnær skriving er inkludert i prosjektutviklingen i denne ekspansive fasen i utdanningen. Gjennom relevant skrivetrening lærer studentene å presisere, reflektere, spisse og oppsummere designfaglig arbeid. I samråd med sin hovedveileder velger den enkelte student fagspesifikke kurs som sikrer nødvendig fordypning i prosjektarbeidet.

Vurderingsformer

Semestervurdering (mappevurdering) finner sted mot slutten av semesteret. Vurderingen skjer i form av en muntlig samtale, der studenten får strukturert tilbakemelding om eget arbeid og progresjon.

Vurderingsgrunnlag

 • Prosjektpresentasjon med vekt på avklaring av designsituasjon
 • Semesterrapport med portfolio; refleksjon over egen læring og progresjon
 • Muntlig redegjørelse for egen læring og arbeidsinnsats under semestervurderingen

Vurderingskriterier

 • Undersøkelse
 • Analyse
 • Fagkunnskap
 • Eksperimentering
 • Realisering
 • Kommunikasjon og presentasjon
 • Personlig og profesjonell utvikling
 • Samarbeid og selvstendig profesjonelt arbeid

Karakterskala

GREIDD/IKKJE GREIDD

Vurderingssemester

Haust

Institutt

Institutt for design

Kontakt

Eksamensinformasjon