Hjem
Studentsider
Masteremne

Ellevte semester medisinstudiet

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

27

Studienivå (studiesyklus)

Masteremne

Undervisningssemester

Haust og vår

Undervisningsstad

Bergen og andre kommunar på Vestlandet i 6 vekers praksisperiode

Mål og innhald

«Det vanlege og det som hastar» er satt som overskrift på MED11 der allmennmedisin er største tema.

Gjennom undervising i teori, 6-ukers praksisperiode i kommunehelsetjenesten og deltakelse i pasientnær undervising på sykehus skal studentene møte et stort mangfold av vanlige helseproblem.

Et viktig element i undervisningen vil være å identifisere problemstillinger der helsehjelpen haster. Flere tema fra spesialistmedisin skal videreføre undervising i dette semesteret og fordeling av oppgaver mellom fastlege og spesialist vil være et gjennomgående tema. Dette vil studentene få erfaring med både i allmennpraksis og i praksis på mottaksklinikken. I pasientmøter skal studentene arbeide etter pasientsentrert metode, der de og må bruka tidligere tilegnet kunnskap om kommunikasjon og sosio-økonomisk og kulturelle forskjeller i møte med pasienter. Studenten skal gjennom samarbeid med andre faggrupper få økt kunnskap og erfaring i tverrfaglig samarbeid.

Studenten skal kunne hjelpe pasienten med å få rettmessige trygdeytelser i forbindelse med sykdom.

Innhald

Teoretisk og praktisk undervisning i fagområda:

 • Allmennmedisin inkludert 6 vekers praksisperiode i kommunehelse-tenesta
 • Trygdemedisin
 • Fordøyelse
 • Nyre/urinveier
 • Sirkulasjon
 • Respirasjon
 • Nevrologi
 • Bevegelses apparatet
 • Plastikk kirurgi/småkirurgi
 • Infeksjonar inkl tropemedisin
 • Akuttmedisin og Intensivmedisin
 • Tverrprofesjonell læring (TVEPS)

Læringsutbyte

Kunnskap

Etter fullført semester skal studenten:

 • ha inngående kunnskap om de vanligste symptomene pasienter søker helsehjelp hos allmennlegen for og utredning av disse
 • ha inngående kunnskap om utredning og behandling av de vanligste sykdommene i allmennpraksis og hvilke tilstander som skal henvises spesialisthelsetjenesten
 • ha inngående kunnskap om allmennmedisinske rammer og forskjellene mellom den uselekterte pasientpopulasjonen som oppsøker allmennpraksis og den selekterte pasientpopulasjonen i spesialisthelsetjenesten
 • ha bred kunnskap om vurdering av samtykkekompetanse og kriteriene for tvang og lovverket som omhandler tvangstiltak
 • ha bred kunnskap om helsefremmende faktorer på individ og samfunnsnivå, og sammenhengen mellom helsemessige og sosiale problemer
 • ha inngående kunnskap om hvilke tilstander som skal innlegges akutt i sykehus
 • har inngående kunnskap om akuttbehandling og utredning av pasienter med livstruende tilstander
 • ha inngående kunnskap om rasjonelle utredningsalgoritmer for pasienter med de vanligste presentasjonsformene i akuttmottak
 • kunne identifisere spesielle helsebehov i flyktning- og migrantpopulasjonen, inkludert de som skyldes traumer og brudd på menneskerettigheter, og foreslå relevante tiltak

Ferdigheter

Etter fullført semester kan studenten:

 • gjennomføre en fullstendig konsultasjon etter pasientsentrert klinisk metode, utrede de viktigste symptombildene i ulike aldersgrupper og iverksette behandling for de viktigste sykdommer i allmennpraksis
 • føre elektronisk pasientjournal og forsvarlig dokumentere eget klinisk arbeid og vurderinger
 • gjøre systematisk journalopptak, stille diagnose/differensialdiagnose, lage individuell utredningsplan og i samråd med pasienten lage en plan for behandling og oppfølging
 • rekvirere laboratorieprøver, røntgenundersøkelser og vurdere nytten av henvisning til spesialist med et problemorientert perspektiv
 • utforme gode henvisninger, legeattester, sykemeldinger, erklæringer til NAV og forsikringsselskap
 • vurdere om pasienten har samtykkekompetanse
 • veilede pasienter i lærings-, mestrings-, og endringsprosesser
 • vurdere hvorvidt en klinisk problemstilling krever strakstiltak, iverksette nødvendige akuttmedisinske prosedyrer og samarbeide med nødvendige ressurser
 • kommunisere effektivt og profesjonelt både muntlig og digitalt med pasienter og pårørende om behov for helsehjelp, diagnose og behandling
 • anvende sentrale nasjonale faglige retningslinjer, lokale prosedyrer og verktøy for kunnskapsstøtte
 • vareta taushetsplikt og personvern i praktisk pasientarbeid. 
 •  håndtere akutte livstruende tilstander i akuttmottak herunder deltagelse i teambasert behandling på nivå med LIS1 lege.
 • håndtere et bredt spekter av pasienter i mottak på en måte som ivaretar både pasientsikkerhet og god ressursbruk
 • bruke relevante metoder for å vurdere risiko for uønskede hendelser og bidra til forbedring og økt pasientsikkerhet ved å ha fokus på systematisk kvalitetsforbedring
 • rekvirere legemidler, gjennomføre legemiddelsamstemming og systematisk legemiddelgjennomgang
 • drøfte hvordan marginalisering, stigmatisering, diskriminering og rasisme påvirker både helse og helseatferd, samt hvordan helsepersonell kan bidra både til å forsterke og minimalisere dem

Generell kompetanse

Etter fullført semester skal studenten

 • utøve legeyrket på en profesjonell måte
 • ha et språk og en atferd som fremmer god og entydig kommunikasjon, er tillitsvekkende og tilpasset pasientens alder, kjønn og kulturelle bakgrunn
 • kunne samhandle tverrprofesjonelt
 • vise evne til kritisk refleksjon rundt egen yrkesutøvelse, være seg bevisst eget kunnskapsnivå
 • ha innsikt i etiske, juridiske og økonomiske utfordringer relatert til helse og sykdom
 • kunne reflektere over legens samfunnsansvar, samt legens rolle som pasientbehandler, helsefremmer, omsorgsperson, folkeopplyser, forvalter av velferdsgoder, forkjemper for utjevning av sosiale ulikheter i helse og koordinator av helsetjenester.

Krav til forkunnskapar

Fullført MED10

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Medisinstudiet

Arbeids- og undervisningsformer

Det vert i semesteret nytta varierte undervisningsformer som førelesingar, team-basert læring (TBL), case-based læring, klinisk undervisning med pasient i smågrupper og praktiske kurs. Deltaking i vanleg klinisk praksis i kommunehelsetenesta og på Haukeland Universitetssjukehus og på Haraldsplass.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Det vert i semesteret nytta varierte undervisningsformer som førelesingar, team-basert læring (TBL), case-based læring, klinisk undervisning med pasient i smågrupper og praktiske kurs. Deltaking i vanleg klinisk praksis i kommunehelsetenesta og på Haukeland Universitetssjukehus og på Haraldsplass.

Informasjon finnes på Mitt UiB.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Følgjande undervisingsaktivitetar er rekna som obligatorisk:

 • Praksisperiode allmennmedisin og samfunnsmedisin (6 veker)
 • Konsultasjonskurs (2 dagar)
 • Videogrupper allmennpraksiskonsultasjonar (1 dag)
 • Gruppebaserte undervisningsvisittar og deltaking i klinisk undervisning knytt til postar/avdelingar (over 6 veker)
 • Praktisk trening /aktivitetar på ferdigheitssenter
 • Tverrprofesjonell læring (TVEPS) (2 dagar)
 • Godkjente fleirvalstestar og individuelle oppgåver

Obligatoriske arbeidskrav undervegs i semesteret må vere godkjende for å få gå opp til semestereksamen.

Vurderingsformer

Mappevurdering.

Studenten skal jobbe med arbeidskrava undervegs i semesteret, og mappa skal til slutt innehalde eit utval av følgjande element:

 • Refleksjonsnotat kring erfaringar frå allmennpraksis, og/eller eigne konsultasjonar i allmennpraksis førebudd til videogruppa
 • Refleksjonsnotat kring samarbeid mellom primærhelsetenesta og sjukehusavdelingar, pasientlogistikk i sjukehus  og tverrfagleg samarbeid etter praksis på mottaksavdelinga
 • Samfunnsmedisinsk oppgåve frå kommunehelsetenesta
 • Andre skriftlege oppgåve, til dømes å lage ei fleirvalsoppgåve
 • Kasuistikk basert oppgåve om eit pasientforløp over nivå i helsetenesta
 • Praktisk oppgåve som til dømes pasientkonsultasjon
 • Semester-quiz

Informasjon om oppgåvene vil bli gjeve på MittUiB.

Mappa blir vurdert som ein heilskap, og alle element må være bestått for at mappa kan vurderast som bestått.

Karakterskala

Bestått / Ikkje bestått

Vurderingssemester

Haust og vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.

Emneevaluering

I studieplanen Medisin 2015 skal emna evaluerast ved bruk av referansegrupper i kombinasjon med skriftleg evaluering.

Programansvarleg

Programutvalget for medisin (PUM)

Administrativt ansvarleg

Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS)

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studie@igs.uib.no

Eksamensinformasjon