Hjem
Studentsider
Masteremne

Tolvte semester medisinstudiet

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår og høst

Mål og innhald

I dette semesteret vektlegges det at studentene skal integrere kunnskap fra alle fag og fagområder gjennomgått i de foregående semestrene. Studentene skal kunne utrede og behandle de vanligste sykdommene og de viktigste akuttmedisinske tilstandene. På bakgrunn av tidligere tilegnet kunnskap, ferdigheter og holdninger, skal studentene selv kunne gjøre en klinisk undersøkelse, planlegge ytterligere utredning og legge opp behandling, oppfølging og rehabilitering.

Studentene skal kunne mestre førstehjelp ved livstruende sykdommer og alvorlige skader. Studentene skal kunne planlegge og iverksette forebyggende tiltak, gjøre etiske vurderinger ved sammensatte problemstillinger, og samarbeide på tvers av helsetjenesten og med andre yrkesgrupper til beste for pasienter.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten skal/kan:

1) på basis av anamnese og klinisk undersøkelse, velge relevante prøver og undersøkelser

2) prinsipper for formidling av klinisk informasjon til pasient og pårørende

3) være fortrolig med rutiner for praktisk, klinisk arbeid og relevant bruk av IT

4) ha innsikt i at det kan være en psykisk påkjenning for pasienter/ pårørende hvis de må ta avgjørelser på mulig sviktende grunnlag

5) prinsipper for å dele dårlige nyheter med alvorlige syke pasienter og deres pårørende

6) ha kunnskap om betydningen av empati og det å se pasienters /pårørendes psykososiale situasjon ved krevende kliniske situasjoner

7) foreslå behandling og begrunne valg av ulik medikamentell og kirurgisk behandling, med påfølgende kontroll

8) kjenne til prinsippene for medikamentelle interaksjoner og bivirkninger

9) kjenne til risiko ved kirurgiske inngrep

10) kjenne til prinsipper for god kommunikasjon og samhandling mellom ulike avdelinger innenfor en organisasjon og mellom ulike deler av helsetjenesten

Ferdigheter:

Kandidaten skal/kan:

1) gjennomføre diagnostiske og terapeutiske prosedyrer i henhold til ferdighetsliste

2) håndtere alvorlige akuttsituasjoner på en systematisk måte

3) gi tilpasset pasientinformasjon før, under og etter behandling

4) bruke prinsippene for formidling av klinisk informasjon til pasienter/pårørende

5) forutse og forberede seg på kommunikative utfordringer i møte med pasienter og pårørende

6) kunne bruke kolleger til å bearbeide krevende kliniske erfaringer

7) forstå kompleksiteten i vanlige sykdomsbilder

8) utvikle ferdigheter til bedre samhandling og kommunikasjon innenfor egen profesjon, mellom ulike profesjoner og mellom helsearbeidere og ulike deler av helsetjenesten

9) utvikle ferdigheter ift. tverrfaglig teamarbeid i behandling av akutt syke/alvorlig syke pasienter

10) forstå de krav som samfunnet stiller til leger, og forholde seg profesjonelt (personlig, etisk, og juridisk) ved mistanke om at feil er begått

11) vite når en trenger ny faglig kunnskap og hvordan den innhentes

12) bruke prinsipper for god kommunikasjon mellom ulike avdelinger innenfor en organisasjon og mellom nivåene i helsetjenesten

13) jobbe målrettet med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

Generell kompetanse:

Kandidaten skal/kan:

1) gjøre en fullstendig og selvstendig undersøkelse av enhver pasient (sykehistorie og klinisk undersøkelse) og systematisere pasientinformasjonen

2) forstå betydningen og bruken av begrepene sensitivitet, spesifisitet og prediktive verdier ved diagnostikk

3) gjøre etiske vurderinger, inkl. kostnytte vurdering, på individnivå og samfunnsnivå ved bruk av diagnostikk og differensialdiagnoser

4) vurdere pasienter med et sammensatt klinisk bilde med tanke på å prioritere enkeltkomponenter i forhold til videre diagnostikk og behandling

5) forstå betydningen av sammenhenger mellom ulike deler av det sammensatte kliniske bildet, også i kommunikasjon med pasient/pårørende

6) gi førstehjelp til pasienter med livstruende sykdommer og/eller skader

7) prioritere mellom de ulike behandlingstilbud

8) kjenne til viktige kontraindikasjoner, bivirkninger og interaksjoner ved vanlige behandlingsform

Krav til forkunnskapar

Fullført MED11

Krav til studierett

Medisinstudiet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Det vil i semesteret være varierte undervisningsformer som stimulerer til studentaktiv læring; forelesninger, team-basert læring (TBL), case-basert læring, miniforelesninger, praktiske øvelser, kliniske smågrupper og annen oppfølging i klinikk.

Undervisningsaktiviteten er organisert dels som fellesaktiviteter, dels som gruppebaserte opplegg. Undervisningen er organisert som dagsplaner der hver plan organiseres av minst to fagfelt. I semesteret er det og satt av en hel uke til katastrofekurset.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Katastrofemedisinkurs, må være godkjent.
 • Nasjonal delprøve i medisin, felles for alle fakulteta i midten av 12. semester. Prøven vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsformer

Grunnet utbruddet av COVID-19 (koronavirus) vil det for høstsemesteret 2020 være endring i vurderingsformen med hjemmel i studietilsynsforskriften § 2-7.

Slutteksamen består av to elementer:

- muntlig-praktisk eksamen

- skriftlig skoleeksamen (6 timer) med flervalgsoppgaver og kortsvarsoppgaver.

Karakterskala er A-F på både skriftlig og muntlig-praktisk

Vekting mellom skriftlig og muntlig-praktisk eksamen endres fra 50-50 til 75 prosent for skriftlig og 25 prosent for praktisk.

Følgende er ikke med i vurderingen for høsten 2020:

Stasjonseksamen, OSKE (OSCE - Objective structured clinical examination) (blir ikke gjennomført høsten 2020).

Karakterskala

A-F

Emneevaluering

I studieplanen Medisin 2015 skal emna evaluerast ved bruk av referansegrupper i kombinasjon med skriftleg evaluering.

Programansvarleg

Programutvalget (PUM) har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg institutt: Klinisk institutt 2

Emneansvarleg: Håkon Reikvam

Administrativt ansvarleg

Klinisk institutt 2

Kontakt

Kontaktinformasjon

Oyvind.Bendiksen@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skriftlig+praktisk prøve

  Trekkfrist
  01.09.2020
  • Eksamensdel: Obj. structured clinical examination (1. pulje)

   Dato
   10.12.2020, 09:00
   Oppmøte
   60 minutter før
   Varigheit
   3 timer
 • Vurderingsordning: Skriftleg+praktisk prøve (2. pulje oske)

  Trekkfrist
  01.09.2020
  • Eksamensdel: Obj. structured clinical examination (2. pulje)

   Dato
   10.12.2020, 13:00
   Oppmøte
   90 minutter før
   Varigheit
   3 timer
 • Vurderingsordning: Skriftleg + munnleg

  Trekkfrist
  01.09.2020
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   07.12.2020, 09:00
   Varigheit
   6 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munleg

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • Vurderingsordning: Skriftleg + munnleg (Utsatt eksamen)

  Trekkfrist
  01.09.2020
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munleg

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • Vurderingsordning: Skriftleg+munnleg

  Trekkfrist
  01.09.2020
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   07.12.2020, 09:00
   Varigheit
   6 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munleg

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen