Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Andre semester medisinstudiet

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet har to hovuddelar:

 1. Ein introduksjon til det norske helsevesenet, pasientkontakt og kommunikasjon
 2. Bevegeapparatet og undersøkinga av dette.

Obligatoriske kurs i emnet:

 • Bevegeapparatet
 • Undersøkingsteknikk av bevegeapparatet
 • Utplassering; sjukehus og introduksjon til legevaktmedisin
 • Pasientkontakt

På grunn av kapasitet og smittevernhensyn i sykehusene grunnet utbruddet av COVID-19 (koronavirus), vil tidlig praksis i sykehus utgå våren 2021. Det arbeides med å se på mulige alternativ for å ivareta læringsutbyttet. Mer informasjon kommer senere, se Mitt UiB.

Læringsutbyte

Kunnskapar:

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • Gjere greie for grovstrukturen til det norske helsevesenet.
 • Gjere greie for profesjonalitet- og danningsomgrepa og deira relevans for legeutdanninga og rollen som lege.
 • Gjere greie for oppbygginga og funksjonen til muskel- og skjelettsystemet inkludert overflateanatomi.

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten kunne

 • Forstå skillet mellom primær- og spesialisthelsetenesta.
 • Gjennomføre ein pasientsamtale om sjukdom og helseerfaringar.
 • Gjennomføre ei enkel klinisk undersøking av muskel- og skjelettsystemet.

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten kunne opptre på ein profesjonell og verdig måte, ved praksis i helsevesenet, ved pasientsamtalar og ved undersøking av muskel- og skjelettsystemet.

Krav til studierett

Medisinstudiet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Det vil bli brukt varierte undervisningsformer. Fagleg informasjon via Mitt UiB/e-post.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på kursa i semesteret er obligatorisk.

Godkjende individuelle og gruppebaserte innleveringar/refleksjonsnotat.

Obligatoriske arbeidskrav undervegs i semesteret må vere godkjende for å få gå opp til semestereksamen.

Vurderingsformer

3 timars skriftleg eksamen og uttrekk til munnleg/praktisk eksamen for 12 studentar i Pasientkontakt og 24 studentar i Bevegelsesapparatet. Den skriftlege eksamenen utgjer 75 % av den totale karakteren, og den munnleg/praktiske delen utgjer 25 %.

 

Grunna utbrotet av COVID-19 (koronavirus) vil det for vårsemesteret 2021 vere noko endra vurderingsform, med heimel i studietilsynsforskrifta § 2-7:

3 timars digital skriftleg skoleeksamen heime. Det vert og uttrekk til  ein obligatorisk munnleg samtale i Pasientkontakt. Det vert uttrekk til munnleg samtale i Bevegelsesapparatet om det vert undervisning på campus i mai.

Karakterskala

A-F

Grunna utbrotet av COVID-19 (koronavirus) vil karakterskala bestått/ikkje bestått nyttast for eksamen i vårsemesteret 2021, med heimel i studietilsynsforskrifta § 2-7.

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

I studieplanen Medisin 2015 skal emna evaluerast ved bruk av referansegrupper i kombinasjon med skriftleg evaluering. Skriftleg evaluering skjer ved bruk av elektronisk evalueringsverkty.

Kontakt

Institutt for biomedisin
studie.biomed@uib.no

Emneansvarleg:
Knut Teigen, http://uib.no/personer/Knut.Teigen
Uike faglege ansvarlege for kvar del emnet er sett saman av.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen med mulighet for muntlig (Ny eksamen)

  Trekkfrist
  01.09.2021
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   11.10.2021, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen