Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Andre semester medisinstudiet

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet har to hovuddelar:

 1. Ein introduksjon til det norske helsevesenet, pasientkontakt og kommunikasjon
 2. Bevegeapparatet og undersøkinga av dette.

Obligatoriske kurs i emnet:

 • Bevegeapparatet
 • Undersøkingsteknikk av bevegeapparatet
 • Utplassering; sjukehus og introduksjon til legevaktmedisin
 • Pasientkontakt

Læringsutbyte

Kunnskapar:

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • Gjere greie for grovstrukturen til det norske helsevesenet.
 • Gjere greie for profesjonalitet- og danningsomgrepa og deira relevans for legeutdanninga og rollen som lege.
 • Gjere greie for oppbygginga og funksjonen til muskel- og skjelettsystemet inkludert overflateanatomi.

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten kunne

 • Forstå skillet mellom primær- og spesialisthelsetenesta.
 • Gjennomføre ein pasientsamtale om sjukdom og helseerfaringar.
 • Gjennomføre ei enkel klinisk undersøking av muskel- og skjelettsystemet.

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten kunne opptre på ein profesjonell og verdig måte, ved praksis i helsevesenet, ved pasientsamtalar og ved undersøking av muskel- og skjelettsystemet.

Krav til studierett

Medisinstudiet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Det vil bli brukt varierte undervisningsformer. Fagleg informasjon via Mitt UiB/e-post.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på kursa i semesteret er obligatorisk.

Godkjende individuelle og gruppebaserte innleveringar/refleksjonsnotat.

Obligatoriske arbeidskrav undervegs i semesteret må vere godkjende for å få gå opp til semestereksamen.

Vurderingsformer

3 timars skriftleg eksamen og uttrekk til munnleg/praktisk eksamen for 12 studentar i Pasientkontakt og 24 studentar i Bevegeapparatet.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

I studieplanen Medisin 2015 skal emna evaluerast ved bruk av referansegrupper i kombinasjon med skriftleg evaluering.

Programansvarleg

Programutvalet for medisin har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Semesterstyret for første semester.

Emneansvarleg institutt: Institutt for biomedisin

studie@biomed.uib.no

Emneansvarleg: Knut Teigen, http://uib.no/personer/Knut.Teigen

Ulike faglege ansvarlege for kvar del som emne er sett saman av.

Administrativt ansvarleg

Emneansvarleg institutt: Institutt for biomedisin

studie@biomed.uib.no

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for biomedisin

studie@biomed.uib.no

Emneansvarleg:

Knut Teigen, http://uib.no/personer/Knut.Teigen

Uike faglege ansvarlege for kvar del emnet er sett saman av.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen med mulighet for muntlig

  Trekkfrist
  01.02.2019
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   19.06.2019, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • Vurderingsordning: Skoleeksamen og muntlig i pasientkontakt

  Trekkfrist
  01.02.2019
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   19.06.2019, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntlig ekamen i pasientkontakt

   Dato
   21.06.2019, 09:00
   Varigheit
   7 timer
 • Vurderingsordning: Skoleeksamen og muntlig i bevegapparatet

  Trekkfrist
  01.02.2019
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   19.06.2019, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntlig eksamen i bevegapparatet

   Dato
   21.06.2019, 09:00
   Varigheit
   7 timer