Hjem
Utdanning
Masteremne

Sjuande semester medisinstudiet øre/nese/hals

Undervisningssemester

Haust og vår

Mål og innhald

MED7-ØNH er et fag i semesteremnet MED7.

Øre-Nese-Hals (ØNH) omfatter sykdommer og skader som rammer det øre, nese (inkludert bihuler), munnhulen og svelg samt halsen. Det undervises i generell ØNH-undersøkelsesteknikk, samt ØNH-sykdommer og -skader. Betydning av symptombasert ØNH diagnostikk og oppstart av behandling vektlegges. Undervisningen gis i form av forelesninger, pasientdemonstrasjoner, innøving av undersøkelsesteknikk, samt gruppeundervisning med egne undersøkelser av pasienter.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om:

 • Diagnostikk og behandling av de viktigste sykdommer og skader innen ØNH-området.
 • ØNH symptomer og funn som kan være en del av indremedisinske eller kirurgiske sykdommer.
 • Prøvetaking og hvilke sykdommer som krever mikrobiologisk diagnostikk
 • Hvilke elementer som inngår i en fullstendig anamnese og undersøkelse av pasienter med ØNH-sykdommer.
 • Hvilke pasienter som kan behandles utenfor sykehus og hvilke pasienter som skal henvises til spesialisthelsetjenesten.

Ferdigheter - etter fullført emne kan studenten:

 • Utføre målrettet anamneseopptak og gjøre en fullstendig ØNH-undersøkelse av pasienter med ØNH-sykdom eller skader, inkludert:

o Otoskopi

o Vurdering av hørselstap ved hjelp av stemmegaffel

o Rhinoskopia anterior

o Rhinoskopia posterior

o Munn og svelg undersøkelse

o Indirekte laryngosopi

o Inspeksjon og palpasjon av collum

 • Gi informasjon om de vanligste ØNH-sykdommer og om aktuelle behandlingsalternativer både utenfor sykehus og i spesialisthelsetjenesten.
 • Diagnostisere og behandle vanlig og enkle ØNH-sykdommer og skader
 • Utføre korrekt prøvetaking for mikrobiologisk diagnostikk

Generell kompetanse ¿ studenten skal:

 • Ha innsikt i den praktiske betydningen av de ulike ØNH-symptomer
 • Ha innsikt i hvordan det er å leve med ØNH-sykdom
 • Ha innsikt i etiske problemstillinger knyttet til diagnostikk, og behandling av pasienter med alvorlige ØNH-sykdommer
 • Ha innsikt i og kunne utvikle holdninger som skaper kontakt, trygghet og tillit i lege-pasient-forholdet
 • Ha innsikt i og kunne utvikle gode samarbeidsrelasjoner til andre yrkesgrupper i helsevesenet
 • Ha innsikt i pasientrettigheter
 • Ha innsikt i betydningen av dokumentasjon og behovet for begrunnelse av avvik fra vanlig praksis

Læringsutbytte for tilknyttede fag:

 • Anatomi relatert til ved ØNH-sykdom ¿ studentene skal erverve:

o Kunnskap om ØNH-anatomi

 • Allmennmedisin ved ØNH-sykdom

o Kunnskap om diagnostikk og behandling av de vanligste ØNH-sykdommer i allmennmedisin.

o Kunnskap om symptomer og tegn på ØNH-sykdommer som krever henvisning og behandling i spesialisthelsetjenesten.

o Kunnskap om målrettet klinisk ØNH-undersøkelse tilpasset forholdene i allmennpraksis, samt førstehjelpsbehandling ved alvorlige ØNH-skader og sykdommer i allmennpraksis.

Krav til studierett

Medisinstudiet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger, pasientdemonstrasjoner, TBL, gruppeundervisning med innøving av undersøkelsesteknikk og undersøkelser av pasienter. Det forutsettes stor egenaktivitet fra studentenes side når det gjelder å øve undersøkelsesteknikk på hverandre.

Fagleg informasjon via Mitt UiB/e-post.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Forelesninger med pasientdemonstrasjon, teambasert læring (TBL), kurs, praktiske øvelser og pasientrettet smågruppe/tutorgruppeundervisning, samt uke-tjeneste og utplassering er obligatorisk. Rene plenumsforelesninger bør følges ¿ men kan være valgfrie.

Fremmøte/deltakelse må dokumenteres i tjenestekort for uke-tjeneste, utplassering, teambasert læring (TBL), praktiske kurs/øvelser og pasientrettet gruppeundervisning.

Godkjent tjenestekort må foreligge før man kan gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

Digital skriftleg eksamen
MED7-ØNH er ein del av MED7-eksamen på 5 timar med spørsmål frå alle tema for 7. semester. Du får en (1) time pg 15 minutter til fagområdet MED7-ØNH om du berre tek det fagområdet. En må bestå minst 60 % av eksamen for å bestå. Ved stryk må skriftlig eksamen tas på ny.

Munnleg/praktisk eksamen

Kvar student skal opp i eitt av fire hovudtema i MED7; enten Nevrologi, Psykiatri, Øyre-Nase-Hals eller Auge). Tek du berre eit fagområde, må du ha munnleg eksamen i det fagområdet. Tek du to eller fleire fagområde tilknytt MED7 får du munnleg eksamen i eit av dei fagområda du har hatt skriftleg eksamen i. Ved stryk må munnleg eksamen tas på ny.

Obligatoriske arbeidskrav undervegs i semesteret må vere godkjende for å få gå opp til semestereksamen.

Karakterskala

A-F

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg+munnleg

  Trekkfrist
  01.09.2019
  • Eksamensdel: Skuleekamen

   Dato
   09.12.2019, 09:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntleg eksamen

   Eksamensperiode
   10.12.2019–12.12.2019