Hjem
Utdanning
Masteremne

Sjuande semester medisinstudiet øye

Undervisningssemester

Haust og vår

Mål og innhald

MED7-ØYE er et fag i semesteremnet MED7.

Øyesykdommer (oftalmologi) omfatter sykdommer som utelukkende er lokalisert i øyeregionen, samt en rekke lidelser hvor øyesymptomene forekommer i tilslutning til sykdom annet sted i kroppen. I sistnevnte tilfeller kan øyeundersøkelsen spille en stor rolle for riktig diagnose av grunnsykdommen og være et viktig ledd i vurderingen av hvordan denne utvikler seg. Det undervises i generell oftalmologisk undersøkelsesteknikk, samt oftalmologiske sykdommer og skader. Betydningen av symptombasert oftalmologisk diagnostikk vektlegges.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om:

 • Symptomer og funn, diagnostikk og behandling av de viktigste øyesykdommer og øyeskader.
 • Øyesymptomer og funn som kan være en del av indremedisinske, nevrologiske eller kirurgiske sykdommer.
 • Hvor i øyet bestemte symptomer oftest har sitt utgangspunkt (såkalt symptombasert oftalmologi)
 • Hvilke pasienter som kan behandles utenfor sykehus og hvilke pasienter som skal henvises til spesialist i øyesykdommer eller innlegges på øyeavdeling
 • Hvilke allmennsykdommer som ofte medfører øyeaffeksjon
 • Aktuelle lokale og generelle bivirkninger av ulike øyedråper

Ferdigheter - etter fullført emne kan studenten:

 • Utføre målrettet oftalmologisk anamneseopptak og klinisk undersøkelse med de hjelpemidler som normalt er tilgjengelig i allmennpraksis
 • Gi informasjon om de vanligste oftalmologiske sykdommene, og om aktuelle behandlingsalternativer både utenfor sykehus og i spesialisthelsetjenesten.
 • Diagnostisere og behandle enklere øyesykdommer og mindre øyeskader
 • Kjenne og beherske prinsippene for fjerning av overfladiske konjunktivale og korneale fremmedlegemer
 • Undersøke og bedømme pasientenes synsfunksjon, spesielt i forhold til førerkortforskriftenes synskrav
 • Bruke, kontrollere og rense Schiøtz tonometer
 • Utføre enkel refraksjonering med sfæriske glass samt bruk av stenopeisk hull

Generell kompetanse - studenten skal:

 • Ha innsikt i den praktiske betydningen av ulike oftalmologiske symptomer og funn.
 • Ha innsikt i hvordan det er å leve med oftalmologisk sykdom
 • Ha innsikt i hjelpetiltak og hjelpemidler for svaksynte og blinde
 • Ha innsikt i etiske problemstillinger knyttet til diagnostikk, og behandling av pasienter med alvorlige oftalmologiske sykdommer
 • Ha innsikt i og kunne utvikle holdninger som skaper kontakt, trygghet og tillit i lege-pasient-forholdet
 • Ha innsikt i og kunne utvikle gode samarbeidsrelasjoner til andre yrkesgrupper i helsevesenet
 • Ha innsikt i pasientrettigheter
 • Ha innsikt i betydningen av dokumentasjon og behovet for begrunnelse av avvik fra vanlig praksis

Læringsutbytte for tilknyttede fag:

 • Anatomi relatert til ved øyesykdommer - studentene skal erverve:

o Kunnskap om øyets anatomi

 • Allmenn medisin ved øyesykdommer ¿ studentene skal erverve:

o Kunnskap om diagnostikk og behandling av de vanligste øyesykdommene i allmennmedisin.

o Kunnskap om symptomer og tegn på øyesykdommer som krever henvisning og behandling i spesialisthelsetjenesten.

o Kunnskap om målrettet klinisk øye-undersøkelse tilpasset forholdene i allmennpraksis, samt førstehjelpsbehandling ved alvorlige øyeskader og sykdommer i allmennpraksis.

Krav til studierett

Medisinstudiet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger, pasientdemonstrasjoner, TBL, gruppeundervisning med innøving av undersøkelsesteknikk og undersøkelser av pasienter. Det forutsettes stor egenaktivitet fra studentenes side når det gjelder å øve undersøkelsesteknikk på hverandre.

Fagleg informasjon via Mitt UiB/e-post.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Forelesninger med pasientdemonstrasjon, teambasert læring (TBL), kurs, praktiske øvelser og pasientrettet smågruppeundervisning er obligatorisk. Rene plenumsforelesninger bør følges ¿ men kan være valgfrie.

Fremmøte/deltakelse må dokumenteres i tjenestekort for uke-tjeneste, utplassering, teambasert læring (TBL), praktiske kurs/øvelser og pasientrettet gruppeundervisning.

Godkjent tjenestekort må foreligge før man kan gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

Digital skriftleg eksamen.

MED7-ØYE er ein del av MED7-eksamen på 5 timar med spørsmål frå alle tema for 7. semester. Du får en (1) time og 15 min til fagområdet MED7-ØYE om du berre tek det fagområdet. En må bestå minst 60 % av eksamen for å bestå. Ved stryk må skriftlig eksamen tas på ny.

Munnleg/praktisk eksamen

Kvar student skal opp i eitt av fire hovudtema i MED7; enten Nevrologi, Psykiatri, Øyre-Nase-Hals eller Auge). Tek du berre eit fagområde, må du ha munnleg eksamen i det fagområdet. Tek du to eller fleire fagområde tilknytt MED7 får du munnleg eksamen i eit av dei fagområda du har hatt skriftleg eksamen i. Ved stryk må munnleg eksamen tas på ny.

Obligatoriske arbeidskrav undervegs i semesteret må vere godkjende for å få gå opp til semestereksamen.

Karakterskala

A-F

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg+munnleg

  Trekkfrist
  01.09.2019
  • Eksamensdel: Skuleekamen

  • Eksamensdel: Muntleg eksamen