Hjem
Studentsider
Masteremne

Sjuande semester medisinstudiet øye

 • Studiepoeng4
 • Undervisingssemester
 • EmnekodeMED7-ØYE
 • Talet på semester
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust og vår

Mål og innhald

MED7-ØYE er et fag i semesteremnet MED7.

Øyesykdommer (oftalmologi) omfatter sykdommer som utelukkende er lokalisert i øyeregionen, samt en rekke lidelser hvor øyesymptomene forekommer i tilslutning til sykdom annet sted i kroppen. I sistnevnte tilfeller kan øyeundersøkelsen spille en stor rolle for riktig diagnose av grunnsykdommen og være et viktig ledd i vurderingen av hvordan denne utvikler seg. Det undervises i generell oftalmologisk undersøkelsesteknikk, samt oftalmologiske sykdommer og skader. Betydningen av symptombasert oftalmologisk diagnostikk vektlegges.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om:

 • Symptomer og funn, diagnostikk og behandling av de viktigste øyesykdommer og øyeskader.
 • Øyesymptomer og funn som kan være en del av indremedisinske, nevrologiske eller kirurgiske sykdommer.
 • Hvor i øyet bestemte symptomer oftest har sitt utgangspunkt (såkalt symptombasert oftalmologi)
 • Hvilke pasienter som kan behandles utenfor sykehus og hvilke pasienter som skal henvises til spesialist i øyesykdommer eller innlegges på øyeavdeling
 • Hvilke allmennsykdommer som ofte medfører øyeaffeksjon
 • Aktuelle lokale og generelle bivirkninger av ulike øyedråper

Ferdigheter - etter fullført emne kan studenten:

 • Utføre målrettet oftalmologisk anamneseopptak og klinisk undersøkelse med de hjelpemidler som normalt er tilgjengelig i allmennpraksis
 • Gi informasjon om de vanligste oftalmologiske sykdommene, og om aktuelle behandlingsalternativer både utenfor sykehus og i spesialisthelsetjenesten.
 • Diagnostisere og behandle enklere øyesykdommer og mindre øyeskader
 • Kjenne og beherske prinsippene for fjerning av overfladiske konjunktivale og korneale fremmedlegemer
 • Undersøke og bedømme pasientenes synsfunksjon, spesielt i forhold til førerkortforskriftenes synskrav
 • Bruke, kontrollere og rense Schiøtz tonometer
 • Utføre enkel refraksjonering med sfæriske glass samt bruk av stenopeisk hull

Generell kompetanse - studenten skal:

 • Ha innsikt i den praktiske betydningen av ulike oftalmologiske symptomer og funn.
 • Ha innsikt i hvordan det er å leve med oftalmologisk sykdom
 • Ha innsikt i hjelpetiltak og hjelpemidler for svaksynte og blinde
 • Ha innsikt i etiske problemstillinger knyttet til diagnostikk, og behandling av pasienter med alvorlige oftalmologiske sykdommer
 • Ha innsikt i og kunne utvikle holdninger som skaper kontakt, trygghet og tillit i lege-pasient-forholdet
 • Ha innsikt i og kunne utvikle gode samarbeidsrelasjoner til andre yrkesgrupper i helsevesenet
 • Ha innsikt i pasientrettigheter
 • Ha innsikt i betydningen av dokumentasjon og behovet for begrunnelse av avvik fra vanlig praksis

Læringsutbytte for tilknyttede fag:

 • Anatomi relatert til ved øyesykdommer - studentene skal erverve:

o Kunnskap om øyets anatomi

 • Allmenn medisin ved øyesykdommer ¿ studentene skal erverve:

o Kunnskap om diagnostikk og behandling av de vanligste øyesykdommene i allmennmedisin.

o Kunnskap om symptomer og tegn på øyesykdommer som krever henvisning og behandling i spesialisthelsetjenesten.

o Kunnskap om målrettet klinisk øye-undersøkelse tilpasset forholdene i allmennpraksis, samt førstehjelpsbehandling ved alvorlige øyeskader og sykdommer i allmennpraksis.

Krav til studierett

Medisinstudiet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger, pasientdemonstrasjoner, TBL, gruppeundervisning med innøving av undersøkelsesteknikk og undersøkelser av pasienter. Det forutsettes stor egenaktivitet fra studentenes side når det gjelder å øve undersøkelsesteknikk på hverandre.

Fagleg informasjon via Mitt UiB/e-post.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Forelesninger med pasientdemonstrasjon, teambasert læring (TBL), kurs, praktiske øvelser og pasientrettet smågruppeundervisning er obligatorisk. Rene plenumsforelesninger bør følges ¿ men kan være valgfrie.

Fremmøte/deltakelse må dokumenteres i tjenestekort for uke-tjeneste, utplassering, teambasert læring (TBL), praktiske kurs/øvelser og pasientrettet gruppeundervisning.

Godkjent tjenestekort må foreligge før man kan gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

Digital skriftleg eksamen.

MED7-ØYE er ein del av MED7-eksamen på 5 timar med spørsmål frå alle tema for 7. semester. Du får en (1) time og 15 min til fagområdet MED7-ØYE om du berre tek det fagområdet. En må bestå minst 60 % av eksamen for å bestå. Ved stryk må skriftlig eksamen tas på ny.

Munnleg/praktisk eksamen

Kvar student skal opp i eitt av fire hovudtema i MED7; enten Nevrologi, Psykiatri, Øyre-Nase-Hals eller Auge). Tek du berre eit fagområde, må du ha munnleg eksamen i det fagområdet. Tek du to eller fleire fagområde tilknytt MED7 får du munnleg eksamen i eit av dei fagområda du har hatt skriftleg eksamen i. Ved stryk må munnleg eksamen tas på ny.

Obligatoriske arbeidskrav undervegs i semesteret må vere godkjende for å få gå opp til semestereksamen.

Karakterskala

A-F

Kontakt