Hjem
Studentsider
Masteremne

Sjuande semester medisinstudiet nevrologi/nevrokirurgi

 • Studiepoeng7
 • Undervisingssemester
 • EmnekodeMED7-NEV
 • Talet på semester
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust og vår

Mål og innhald

MED7-NEV er et fag i semesteremnet MED7.

MED7-NEV gir studentene inngående kunnskap om sykdom og skade innenfor temaene nevrologi og nevrokirurgi. Det undervises i generell undersøkelsesteknikk knyttet til temaene, og betydningen av symptombasert diagnostikk og oppstart av behandling vektlegges.

Læringsutbyte

Kunnskaper ¿ studentene skal erverve:

 • Kunnskap om symptomer og funn, diagnostikk og behandling av de viktigste sykdommer og skader i nervesystemet.
 • Kunnskap om nevrologiske symptomer og funn som kan være en del av indremedisinske eller kirurgiske sykdommer.
 • Kunnskap om prinsippene ved spinalpunksjon, nevrofysiologiske undersøkelser (EEG, EMG/nevrografi, fremkalte responser) og dopplerundersøkelse av halskar.
 • Kunnskap om hvilke pasienter som kan behandles utenfor sykehus og hvilke pasienter som skal henvises til spesialisthelsetjenesten.

Ferdigheter - studentene skal etter gjennomført undervisning:

 • Kunne utføre målrettet nevrologisk anamneseopptak og undersøkelse som inkluderer undersøkelse av mental status, hjernenerver, motilitet, koordinasjon, reflekser, sensibilitet
 • Kunne gi informasjon om de vanligste nevrologiske sykdommene, og om aktuelle behandlingsalternativer både utenfor sykehus og i spesialisthelsetjenesten.
 • Kunne plassere nevrologiske symptomer og utfall til riktige områder i nervesystemet
 • Kunne diagnostisere og behandle vanlig og enkle nevrologiske sykdommer og skader

Generell kompetanse ¿ studentene skal erverve:

 • Innsikt i den praktiske betydningen av de ulike nevrologiske symptomer og utfall
 • Innsikt i hvordan det er å leve med nevrologisk sykdom
 • Innsikt i etiske problemstillinger knyttet til diagnostikk, og behandling av pasienter med alvorlige nevrologiske sykdommer
 • Innsikt i og kunne utvikle holdninger som skaper kontakt, trygghet og tillit i lege-pasient-forholdet
 • Ha innsikt i og kunne utvikle gode samarbeidsrelasjoner til andre yrkesgrupper i helsevesenet
 • Innsikt i pasientrettigheter
 • Innsikt i betydningen av dokumentasjon og behovet for begrunnelse av avvik fra vanlig praksis

Krav til studierett

Medisinstudiet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger, pasientdemonstrasjoner, TBL, gruppeundervisning med innøving av undersøkelsesteknikk og undersøkelser av pasienter. Det forutsettes stor egenaktivitet fra studentenes side når det gjelder å øve undersøkelsesteknikk på hverandre.

Fagleg informasjon via Mitt UiB/e-post.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Forelesninger med pasientdemonstrasjon, teambasert læring (TBL), kurs, praktiske øvelser og pasientrettet smågruppe/tutorgruppeundervisning, samt uke-tjeneste og utplassering er obligatorisk. Rene plenumsforelesninger bør følges ¿ men kan være valgfrie.

Fremmøte/deltakelse må dokumenteres i tjenestekort for uke-tjeneste, utplassering, teambasert læring (TBL), praktiske kurs/øvelser og pasientrettet gruppeundervisning.

Godkjent tjenestekort må foreligge før man kan gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

Digital skriftleg eksamen.

MED7-NEV er ein del av MED7-eksamen på 5 timar med spørsmål frå alle tema for 7. semester. Du får 1 (1) time og 30 minutter til fagområdet MED7-NEV om du berre tek det fagområdet. En må bestå minst 60 % av eksamen for å bestå. Ved stryk må skriftlig eksamen tas på ny.

Munnleg/praktisk eksamen

Kvar student skal opp i eitt av fire hovudtema i MED7; enten Nevrologi, Psykiatri, Øyre-Nase-Hals eller Auge). Tek du berre eit fagområde, må du ha munnleg eksamen i det fagområdet. Tek du to eller fleire fagområde tilknytt MED7 får du munnleg eksamen i eit av dei fagområda du har hatt skriftleg eksamen i. Ved stryk må munnleg eksamen tas på ny.

Obligatoriske arbeidskrav undervegs i semesteret må vere godkjende for å få gå opp til semestereksamen.

Karakterskala

A-F

Kontakt