Hjem
Studentsider
Masteremne

Åttande semester medisinstudiet

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust og vår

Undervisningsstad

Bergen og Førde/Haugesund/Stavanger

Mål og innhald

Første gong det var undervisning i dette emnet var våren 2017.

Semesteret er delt i to:

1. Teoretisk og praktisk undervisning i Bergen (9 veker) i fagområda:

 1. Plastikkirurgi og småkirurgi
 2. Nyrer/urinvegar, del 2
 3. Endokrinologi, del 2
 4. Blod, del 2
 5. Hud
 6. Patologi

Det vert også eit kurs i reseptlære.

2. Praksis ved samarbeidande sjukehus på Vestlandet (8 veker) med vekt på indremedisin, kirurgi, røntgen og anestesi.

Hensikta med utplasseringsperioden i Førde/Haugesund/Stavanger er at studentane skal lære gjennom praktisk pasientnær klinisk erfaring og undervisning. Studentane skal få trening i å kommunisere med pasientar og pårørande, klinisk undersøking, vurdering av symptom og funn, differensialdiagnostiske vurderingar og i å føreslå utgreiing og behandling. Mest mogeleg av læringa skal skje ved å ta aktivt del i dei daglege rutinane i sjukehuset.

Den siste veka i semesteret er avsett til munnleg eksamen.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Etter gjennomført semester har studenten:

 • innsikt i symptom, funn, diagnostikk, behandling og oppfølging ved vanlege akutte og kroniske sjukdomar og skadar for fagområda i semesteret
 • innsikt i korleis ein basert på det systematiske journalopptak (klinisk evaluering) stiller diagnose/differensialdiagnose og lagar plan for utgreiing og behandling av individuelle pasientar
 • innsikt i indikasjonar for vanlege biokjemiske prøvar, patologiske undersøkingar og radiologiske undersøkingar for fagområda i semesteret
 • innsikt i grunnleggjande farmakologiske prinsipp til bruk i medikamentell behandling av vanlege sjukdomar i semesteret
 • innsikt i indikasjonar, kontraindikasjonar og dei vanlegaste komplikasjonane til vanlege undersøkingar og prosedyrar for fagområda i semesteret

Ferdigheitar

Etter gjennomført semester kan studenten:

 • utføra fullstendige og systematiske journalopptak med anamnese og klinisk undersøking for å kunne vurdere sjukdom og skade i fagområda i semesteret
 • diagnostisera og behandla vanlege sjukdomar og skadar i fagområda i semesteret
 • gje informasjon til pasientar og pårørande om dei vanlegaste sjukdomane og dei aktuelle behandlingsalternativa i fagområda i semesteret

 

Generell kompetanse

Etter gjennomført semester kan studenten:

 • opptre profesjonelt og med respekt i relasjon til pasientar og pårørande, kollegaer og samarbeidspartnarar
 • presentera medisinsk informasjon strukturert, logisk og poengtert i ein profesjonell samanheng samt empatisk og kunnskapsfremjande til pasientar og pårørande
 • om kommunikasjon, teamarbeid og organisering ved akuttmedisinske situasjonar
 • om organisering av samhandling mellom primær- og spesialisthelsetenesta

Krav til forkunnskapar

Fullført MED7

Krav til studierett

Medisinstudiet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Det vert i studiet varierte undervisningsformer som førelesingar, team-basert læring (TBL), klinisk undervisning med pasient, kliniske smågrupper og praktiske kurs. Deltaking i vanleg klinisk praksis på utplasseringssjukehus og på Haukeland Universitetssjukehus i Bergen.

Informasjon finnes på Mitt UiB.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk deltaking på all undervisning med pasient, gruppeundervisning og praktiske kurs.

Praksisopphald på samarbeidande sjukehus i Førde, Haugesund eller Stavanger er ein del av det obligatoriske studieopplegget, og står for mykje av den pasientnære undervisninga.

Det vil verte nytta tenestekortregistrering av obligatorisk aktivitet på utplasseringssjukehus og i Bergen.

Obligatoriske arbeidskrav undervegs i semesteret må vere godkjende for å få gå opp til skriftleg og munnleg eksamen.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgande vurderingsformer:

 • Digital skriftleg eksamen som varer i 5 timar og består hovudsakleg av MCQ-spørsmål og nokre kortsvarsspørsmål. Eksamenen er i innhald fordelt etter studiepoeng for kvart fagområde. Inkluderer reseptlære.
 • Munnleg eksamen: Alle skal opp til munnleg eksamen. Det er ein eksamen på 30 minutt med pasient/case frå eit av fagområda i semesteret.
 • Etter reseptlærekurset vil det verte gjennomført ein MCQ-test samt oppgåver der studentane skal skrive reseptar til oppgitte kasuistikkar.

Det vert gitt ein samla karakter for semesteret, der skriftleg eksamen tel 75% og munnleg 25%.

Obligatoriske arbeidskrav undervegs i semesteret må vere godkjende for å få gå opp til skriftleg og munnleg eksamen.

Grunna utbrotet av COVID-19 (koronavirus) vil munnleg eksamen i haustsemesteret 2020 bli arrangert som ein digital munnleg heimeeksamen, med heimel i studietilsynsforskrifta § 2-7. Digital munnleg eksamenen må bestås for å bestå emnet.

Karakterskala

A - F

Vurderingssemester

Haust og vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vera klar innan 1. juni for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert ved avslutning av kvart semester.

Programansvarleg

Programutvalet for medisin har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Semesterstyret for MED8 har eit koordinerande ansvar knytta til undervisning, vurdering og evaluering for tema som inngår i emnet.

Emneansvarleg er Kari Indrekvam, e-post: kari.indrekvam@helse-bergen.no

Emneansvarleg institutt: Klinisk institutt 1

Administrativt ansvarleg

Det medisinske fakultet v/Klinisk institutt 1 har det administrative ansvaret for emnet.

E-postadressa til felles studieadministrasjon for K1 og K2: studie@kliniskmedisin.uib.no

Kontakt

Kontaktinformasjon

studie@kliniskmedisin.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skriftleg+munnleg

  Trekkfrist
  01.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   09.10.2020, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Muntleg

   Eksamensperiode
   07.12.2020–11.12.2020
 • Vurderingsordning: Skriftleg+munnleg (Ny eksamen)

  Trekkfrist
  01.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntleg

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Trekkfrist
  01.09.2020
  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   09.10.2020, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  09.10.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  01.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted