Hjem
Studentsider
Masteremne

Epidemiologi

 • Studiepoeng2
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeMEDEPI
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

2 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen

Mål og innhald

Epidemiologi er læra om sjukdommar og sjukdomsframkallande faktorar si utbreiing i befolkninga (deskriptiv epidemiologi) som vert studert med formål å avdekke årsaker til sjukdom (analytisk epidemiologi). Epidemiologi er eit metodefag for medisinsk årsaksforsking. Faget omfattar også kunnskap om dei ulike sjukdommane si utbreiing i tid, stad og for personar. Faget si overordna målsetting er å oppnå kunnskap relevant for førebygging. Metodegrunnlaget kan også rettast mot helsefremmande faktorar og dermed gi kunnskap relevant for helsefremmande arbeid.

Læringsutbyte

Kunnskap

Etter fullført emne kjenner studenten til:

 • grunnleggande epidemiologisk metode
 • metodegrunnlag relevant for førebygging og helsefremmande arbeid

Ferdigheiter

Etter fullført emne kan studenten:

 • diskutere hovudtypane av studiedesign og deira styrke og ulemper
 • forstå mål på førekomst av sjukdom, mål på assosiasjonar, effektmodifikasjon/interaksjon, og prinsipp for screening
 • vurdere moglege feilkjelder og kausalitet i publiserte studiar
 • bruke kunnskapen til sjølv å kunne planlegge og gjennomføre slike studiar

Generell kompetanse

Etter fullført emne har studenten

 • nødvendig faktakunnskap for sjølvstendig å kunne vurdere publiserte studiar knytt til medisinsk årsaksforsking
 • evne til å reflektere kritisk over vitskapeleg litteratur og kunne delta i diskusjonar

Krav til forkunnskapar

Bestått, eller fullført undervisning (herunder forelesing og gruppearbeid) i MEDSTA eller tilsvarande

Tilrådde forkunnskapar

Ingen spesifiserte

Studiepoengsreduksjon

MED6 - 2 studiepoeng

Krav til studierett

Integrert masterprogram i farmasi eller eit av dei 2-årige masterprogramma ved Det medisinske fakultet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning og gruppearbeid

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar og øvingar i grupper der ein kritisk analyserer konkrete publiserte studiar i form av tidsskriftartiklar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Individuell test i auditorium

Rettleia gruppearbeid

Vurderingsformer

Gruppeeksamen med skriftlig innlevering, ca. 5 studentar per oppgåvesvar.

Hjelpemiddel til eksamen

Ikkje relevant

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Fagleg overlapp

Fullt overlapp med MED5 (2 stp).

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Lærebøker og vitskaplege artiklar.

Emneevaluering

Evaluering med rapport til studiekvalitetsbasen kvart 3. år i samsvar med UiB sitt Kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Administrativt ansvarleg

Kirsti Nordstrand

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studie@igs.uib.no