Hjem
Utdanning
Masteremne

Epidemiologi

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Epidemiologi er læra om sjukdommar og sjukdomsframkallande faktorar si utbreiing i befolkninga (deskriptiv epidemiologi) som vert studert med formål å avdekke årsaker til sjukdom (analytisk epidemiologi). Epidemiologi er eit metodefag for medisinsk årsaksforsking. Faget omfattar også kunnskap om dei ulike sjukdommane si utbreiing i tid, stad og for personar. Faget si overordna målsetting er å oppnå kunnskap relevant for førebygging. Metodegrunnlaget kan også rettast mot helsefremmande faktorar og dermed gi kunnskap relevant for helsefremmande arbeid.

Læringsutbyte

Kunnskap

Etter fullført emne kjenner studenten til:

  • grunnleggande epidemiologisk metode
  • metodegrunnlag relevant for førebygging og helsefremmande arbeid

Ferdigheiter

Etter fullført emne kan studenten:

  • diskutere hovudtypane av studiedesign og deira styrke og ulemper
  • forstå mål på førekomst av sjukdom, mål på assosiasjonar, effektmodifikasjon/interaksjon, og prinsipp for screening
  • vurdere moglege feilkjelder og kausalitet i publiserte studiar
  • bruke kunnskapen til sjølv å kunne planlegge og gjennomføre slike studiar

 

Generell kompetanse

Etter fullført emne har studenten

  • nødvendig faktakunnskap for sjølvstendig å kunne vurdere publiserte studiar knytt til medisinsk årsaksforsking
  • evne til å reflektere kritisk over vitskapeleg litteratur og kunne delta i diskusjonar

Studiepoengsreduksjon

MED5 - 2 studiepoeng

Krav til studierett

Integrert masterprogram i farmasi eller eit av dei 2-årige masterprogramma ved Det medisinske fakultet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar og øvingar i grupper der ein kritisk analyserer konkrete publiserte studiar i form av tidsskriftartiklar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Individuell test i auditorium

Rettleia gruppearbeid

Vurderingsformer

Gruppeeksamen med skriftlig innlevering, ca. 5 studentar per oppgåvesvar.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Fagleg overlapp

Fullt overlapp med MED5 (2 stp).

Litteraturliste

Lærebøker og vitskaplege artiklar.

Emneevaluering

Evaluering med rapport til studiekvalitetsbasen kvart 3. år i samsvar med UiB sitt Kvalitetssikringssystem.

Emneansvarleg

Institutt for global helse og samfunnsmedisin v/ faggruppe for epidemiologi har ansvar for fagleg innhald.

Emneansvarleg: http://www.uib.no/personer/Tone.Bjorge@uib.no

Administrativt ansvarleg

Det medisinske fakultet v/ Institutt for global helse og samfunnsmedisin har det administrative ansvaret for emnet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studie@igs.uib.no

Eksamensinformasjon