Hjem
Studentsider
PhD-kurs

Epidemiologiske prinsipp og metodar

Hovedinnhold

Kursomtale

Undervisingsspråk

Norsk.

Anbefalt kurslitteratur og ein del av kursmateriellet vil vere på engelsk.

Kursinnhald

Epidemiologi er læra om sjukdommar og sjukdomsframkallande faktorar si utbreiing i befolkinga (deskriptiv epidemiologi) som vert studert med formål å avdekke årsaker til sjukdom (analytisk epidemiologi). Epidemiologi er eit metodefag for medisinsk årsaksforsking. Epidemiologi er det metodologiske grunnlaget for førebyggjande medisin som har som mål å redusere førekomsten av sjukdom og dårleg helse i befolkninga. Faget omfattar også kunnskap om dei ulike sjukdommane si utbreiing i tid og stad relatert til kven som vert sjuke (tid-stad-person).

Førelesingane vil mellom anna ta for seg kausalitet, sjukdoms/assosiasjonsmål, studiedesign, systematiske feilkjelder og utvalde typar epidemiologi og tene som grunnlag for gruppearbeida.

Gruppearbeida vil bestå av litteraturstudiar og diskusjon av ulike metodologiske problem i forbindelse med tolking av resultat frå desse.  

Læringsutbyte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studentane:

  • kjenne til grunnleggjande epidemiologiske prinsipp og metodar
  • ha oversikt over epidemiologisk terminologi
  • ha innblikk i korleis epidemiologisk metode kan nyttast til å forske på årsak til sjukdom og å førebygge sjukdom

Ferdigheiter

Etter fullført emne skal studentane kunne:

  • diskutere hovudtypane av studiedesign og deira styrke og ulemper
  • forstå mål på førekomst av sjukdom, mål på assosiasjonar, effektmodifikasjon/interaksjon, og prinsipp for screening
  • vurdere moglege feilkjelder og kausalitet i publiserte studiar
  • bruke kunnskapen til sjølv å kunne planleggje og gjennomføre slike studiar

 

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studentane:

  • ha nødvendig faktakunnskap for sjølvstendig å kunne vurdere publiserte studiar knytt til medisinsk årsaksforsking

ha evne til å reflektere kritisk over vitskapeleg litteratur og kunne delta i diskusjonar 

Undervisningsperiode

Haust

Minimum deltakarar: 10

Maksimum deltakarar: 40

Formelle krav

Påmelding og -fristar

Påmelding gjennom Studentweb innan 1. september.

Ph.d.-kandidatar ved eksterne institusjonar må søkja hospitantrett, frist 1. september: http://www.uib.no/mofa/65544/skjemaer-og-avtaler-forskerutdanningen

Utan opptak i eit phd-program gjeld følgjande for hospitantstudierett, frist 1. juni: http://www.uib.no/mofa/66215/hospitantstudierett-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet

Tilrådde forkunnskapar

Det er ein fordel om kursdeltakarane har gjennomført "Grunnkurs i medisinsk og helsefaglig forsking" før kurset

Vurderingsform

Heimeeksamen.

Bestått/ikkje bestått

Utfyllande informasjon

Kontaktinformasjon

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

e-post: studie@igs.uib.no

Emneansvarleg: Nina Øyen

http://www.uib.no/personer/Nina.Oyen

Kjernelitteratur

Anbefalt litteratur: Rothman KJ. Epidemiology. An Introduction (223 sider). Oxford University Press, New York 2002.

Kontakt

Eksamensinformasjon

Undervisningsperiode

Haust

Minimum deltakarar: 10

Maksimum deltakarar: 40