Hjem
Studentsider
PhD-kurs

Epidemiologiske prinsipp og metodar

 • Studiepoeng3
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeMEDEPIDEM-A
 • Ressursar

Hovedinnhold

Kursomtale

Undervisingsspråk

Norsk.

Anbefalt kurslitteratur og ein del av kursmateriellet vil vere på engelsk.

Kursinnhald

Epidemiologi er læra om sjukdommar og sjukdomsframkallande faktorar si utbreiing i befolkinga (deskriptiv epidemiologi) som vert studert med formål å avdekke årsaker til sjukdom (analytisk epidemiologi). Epidemiologi er eit metodefag for medisinsk årsaksforsking. Epidemiologi er det metodologiske grunnlaget for førebyggjande medisin som har som mål å redusere førekomsten av sjukdom og dårleg helse i befolkninga. Faget omfattar også kunnskap om dei ulike sjukdommane si utbreiing i tid og stad relatert til kven som vert sjuke (tid-stad-person).

Førelesingane vil mellom anna ta for seg kausalitet, sjukdoms/assosiasjonsmål, studiedesign, systematiske feilkjelder og utvalde typar epidemiologi og tene som grunnlag for gruppearbeida.

Gruppearbeida vil bestå av litteraturstudiar og diskusjon av ulike metodologiske problem i forbindelse med tolking av resultat frå desse.  

Læringsutbyte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studentane:

 • kjenne til grunnleggjande epidemiologiske prinsipp og metodar
 • ha oversikt over epidemiologisk terminologi
 • ha innblikk i korleis epidemiologisk metode kan nyttast til å forske på årsak til sjukdom og å førebygge sjukdom

Ferdigheiter

Etter fullført emne skal studentane kunne:

 • diskutere hovudtypane av studiedesign og deira styrke og ulemper
 • forstå mål på førekomst av sjukdom, mål på assosiasjonar, effektmodifikasjon/interaksjon, og prinsipp for screening
 • vurdere moglege feilkjelder og kausalitet i publiserte studiar
 • bruke kunnskapen til sjølv å kunne planleggje og gjennomføre slike studiar

 

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studentane:

 • ha nødvendig faktakunnskap for sjølvstendig å kunne vurdere publiserte studiar knytt til medisinsk årsaksforsking

ha evne til å reflektere kritisk over vitskapeleg litteratur og kunne delta i diskusjonar 

Undervisningsperiode

Haust

Minimum deltakarar: 10

Maksimum deltakarar: 40

Formelle krav

Påmelding og -fristar

Påmelding gjennom Studentweb innan 1. september.

Ph.d.-kandidatar ved eksterne institusjonar må søkja hospitantrett, frist 1. september: http://www.uib.no/mofa/65544/skjemaer-og-avtaler-forskerutdanningen

Utan opptak i eit phd-program gjeld følgjande for hospitantstudierett, frist 1. juni: http://www.uib.no/mofa/66215/hospitantstudierett-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet

Tilrådde forkunnskapar

Det er ein fordel om kursdeltakarane har gjennomført "Grunnkurs i medisinsk og helsefaglig forsking" før kurset

Vurderingsform

Heimeeksamen.

Bestått/ikkje bestått

Utfyllande informasjon

Kontaktinformasjon

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

e-post: studie@igs.uib.no

Emneansvarleg: Nina Øyen

http://www.uib.no/personer/Nina.Oyen

Kjernelitteratur

Anbefalt litteratur: Rothman KJ. Epidemiology. An Introduction (223 sider). Oxford University Press, New York 2002.

Kontakt

Eksamensinformasjon

Undervisningsperiode

Haust

Minimum deltakarar: 10

Maksimum deltakarar: 40