Hjem
Studentsider
PhD-kurs

Allmennmedisinsk forskningsformidling

  • Studiepoeng1
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeMEDFORM
  • Ressursar

Hovedinnhold

Kursomtale

Undervisingsspråk

Norsk

Kursinnhald

Overordna mål:

Kurset skal auke deltakerane sin refleksjon og ferdigheiter kring formidling av allmennmedisinsk forskingsresultat til fagfeller, praksisfelt og kommunehelsetjeneste.

Kurset skal gje kandidaten ein teoretisk ramme for, og trening i kritisk vurdering av allmennmedisinsk forskingsresultat i ein større kontekst.

Kurset skal gje kandidaten innsikt og trening i sentrale aspekt ved artikkelskriving.

Innhald:

Tre-dagars kurs med obligatorisk lesing av teoretiske artiklar og skriving av eit abstract og eit refleksjonsnotat på førehand. Eksterne og interne foredragshaldarar vil delta med foredrag og/eller gruppearbeid.

Program:

Last ned programmet her

Læringsutbyte

Kunnskaper

Etter fullført emne skal kandidaten:

Ha kunnskap og forståing om upstream-/downstream-tankegangen rundt allmennmedisinsk forsking.

Ha forståing av sentrale aspekt ved vitskapleg artikkelskriving

Ferdigheiter

Etter fullført emne skal kandidaten kunne:

Reflektere kritisk rundt allmenn-medisinsk forskingsresultat på ein relevant måte.

Skrive eit abstract til ein vitskapleg artikkel.

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal kandidaten:

Ha oppnådd forståing for eit teoretisk rammeverk som set føresetnader (lavprevalent situasjon), prosjekt og formidling av allmennmedisinsk forsking i eit større perspektiv.

Kunne identifisere og skrive vitskaplege tekster av god kvalitet.

Formelle krav

Fagleg overlapp

Kurset er komplementært til Grunnkurs MEDMET1 eller tilsvarande. Kurset overlapper med MEDVITART og vi foreslår full studiepoengreduksjon dersom man tar begge kursane.

Kven kan delta

Kurset er ope for PhD-kandidatar i allmennmedisin. Medlemmar av NAFALM (Nasjonal Forskerskole i Allmennmedisin) prioriterast.

Utfyllande informasjon

Kontaktinformasjon

Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

e-post: studie@igs.uib.no

Emneansvarleg: Sabine Ruths

http://www.uib.no/personer/Sabine.Ruths

Undervisningsstad

Leangkollen

Kontakt

Undervisningsperiode