Hjem

Utdanning

Masteremne

Indremedisin blokk 4

 • Studiepoeng12
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeMEDIND4-B
 • Talet på semester2
 • Ressursar

Mål og innhald

Dette emnet høyrer til studieplanen frå 2005, som vi held på å avvikle. Siste semester for undervisning og ordinær vurdering/eksamen i emnet er hausten 2018.

Dersom det er studentar utan bestått resultat i emnet, vert det satt opp ny vurdering/eksamen for desse studentane våren 2019 og hausten 2019. Eventuelle studentar som ønsker å forbetre eit tidlegare resultat, kan ta eksamen dersom det vert satt opp ny eksamen for kandidatar utan bestått resultat.

Indremedisinske sykdommer og praktisk håndtering av pasienter med disse sykdommene. I indremedisin inngår subspesialitetene : Kardiologi, Lungemedisin, Infeksjonsmedisin, Nyresykdommer, Blodsykdommer, Fordøyelsessykdommer, Endokrinologi, Medisinsk teknikk

Læringsutbyte

 Kunnskap

 • Kjenne til patofysiologi, symptomer, funn, diagnostikk og behandling ved vanlige akutte og kroniske indremedisinske symptomer og sykdommer
 • Kjenne til hvordan man basert på det systematiske journalopptak stiller diagnose/differensialdiagnoser og lager plan for utredning og behandling av individuelle pasienter
 • Kjenne indikasjoner  for vanlige biokjemiske prøver og andre supplerende undersøkelser i utredning av vanlige indremedisinske sykdommer
 • Kjenne til grunnleggende farmakologiske prinsipper til bruk i medikamentell behandling av vanlige indremedisinske sykdommer
 • Kunne redegjøre for indikasjoner, kontraindikasjoner og potensielle komplikasjoner til vanlige indremedisinske undersøkelser og prosedyrer

Ferdigheter

 • Beherske mottak av indremedisinsk pasient inklusiv systematisk journalopptak, innlegging av venflon, taking og tolkning av arteriell blodprøve og urinprøve
 • Kunne utføre og tolke EKG i diagnostikk av hjertesykdommer
 • Kunne lage plan for videre utredning og tolke svar på prøvesvar inklusiv biokjemiske og billeddiagnostiske undersøkelser
 • Beherske bruk av DIPS elektronisk pasientjournalsystem til utarbeiding av medisinske dokumenter inklusiv innkomstjournal, epikrise og pasientinformasjonsskriv
 • Kunne håndtere akuttmedisinske situasjoner inklusiv hjerte-lunge redning

Generell kompetanse

 • Profesjonell og respektfull oppførsel i relasjon til kolleger, samarbeidspartnere, pasienter og pårørende
 • Kunne fremlegge medisinsk informasjon strukturelt, logisk og poengtert i en profesjonell sammenheng, og empatisk og forståelig for pasienter og pårørende
 • Kjenne til kommunikasjon, teamarbeid og organisering ved akuttmedisinske situasjoner
 • Kjenne til organisering av samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjeneste
 • Kjenne til aktuell helselovgivning inklusiv implikasjoner for legearbeid og pasienters rettigheter

Krav til forkunnskapar

Godkjent preklinikk, Grunnkurs klinikk og 1. indremedisinske termin før oppstart 2. indremedisinske termin. Godkjent 1., 2., og 3. indremedisinske termin før oppstart 4. indremedisinske termin.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

4. indremedisinske termin: Klinikker med pasientdemonstrasjoner, forelesninger, kliniske demonstrasjoner, kurs og poliklinikk-konsultasjoner.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

All undervisning med pasient tilstede samt kurs er obligatorisk. Det vil bli foretatt vilkårlig oppmøtekontroll.

Tjenestekort må være elektronisk innlevert på Mitt UiB før terminen godkjennes og eksamen kan avlegges.

Vurderingsformer

5 timers skriftlig digital skoleeksamen i indremedisin samt 1,5 timers muntlig eksamen i indremedisin (6. studieår) vektet 60/40 som gir 1 karakter.

Litteraturliste

Studentene blir gitt anbefalinger i generelle indremedisinske lærebøker samt til enkelte lærebøker, kompendium for grenene av indremedisin.

Emneevaluering

Elektronisk evaluering etter hver termin fra studentene med tilbakemelding til den enkelte underviser ved instituttet.

Programansvarleg

Norsk

Institutt

Klinisk institutt 2

Kontakt

Kontaktinformasjon

studie@kliniskmedisin.uib.no