Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Første semester medisin- og odontologistudiet

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Laveregradsemne

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet MEDOD1 gir studentane ein introduksjon til medisin- og odontologistudiet.

Studentane får grunnleggjande og detaljert kunnskap om cellulære og kjemiske prosessar, lærer om samanhengen mellom sosiale ulikskapar og helse, får innføring i grunnleggjande vurdering og behandling av akuttmedisinske tilstander og blir undervist i medisinsk nomenklaturlære.

Tema i semesteret:

 • Introduksjonskurs
 • Celle1
 • Ulikskap og helse
 • Den akutt sjuke pasient
 • Medisinsk nomenklaturlære - Nomenklatur

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten:

Kunnskaper:

 • vise grunnleggjande og detaljert kunnskap innan kjemi, biokjemi, cellebiologi, cellefysiologi og histologi
 • ha kjennskap til medisinske databasar
 • ha kjennskap til korleis sosiale ulikskapar nasjonalt og  globalt er med å påverke helse og korleis tiltak i og utanfor helsetenesta kan påverke silke ulikskapar
 • ha kunnskap til å vurdere vitale kroppsfunksjonar, kjenne att viktige akuttmedisinske tilstander

Ferdigheter:

 • kunne gjere målretta søk etter medisinsk og odontologisk informasjon
 • beherske den latinske nominallæra som føresetnad for innlæring av prinsipp for oppbygging av medisinske uttrykk
 • kunne sette i verk livreddande tiltak

Generell kompetanse:

 • ha kjennskap til tenking, arbeidsmetodar og ideal som karakteriserer den medisinske og odontologiske disiplin

Krav til forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

NOM 3 stp

Krav til studierett

Medisinstudiet, eller Integrert mastergrad i odontologi.

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil bli brukt varierte undervisningsformer. Fagleg informasjon via Mitt UiB / e-post.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Det vil bli brukt varierte undervisningsformer. Fagleg informasjon via Mitt UiB / e-post.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Deltaking på:

- Introduksjonskurs

- Den akutt sjuke pasient

- Praktiske kurs

- TBL

 • Godkjende testar undervegs i semesteret
 • Godkjende individuelle og gruppebaserte innleveringar

Obligatoriske arbeidskrav undervegs i semesteret må vere godkjende for å få gå opp til semestereksamen.

Vurderingsformer

5 timars digital skriftleg eksamen.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Haust

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret

Emneevaluering

I studieplanen Medisin 2015 skal emna evaluerast ved bruk av referansegrupper i kombinasjon med skriftleg evaluering. Skriftleg evaluering skjer ved bruk av elektronisk evalueringsverkty. Kursansvarlege har faste møter med dei tillitsvalde.

Programansvarleg

Programutvalget for medisin og programutvalget for odontologiske fag

Kontakt

Institutt for biomedisin,
med-ibm-studiesaker@uib.no

Emneansvarleg: Gerhard Sulo, https://www.uib.no/personer/Gerhard.Sulo_1
I samarbeid med ulike faglege ansvarlege for kvar del emnet er sett saman av.

Eksamensinformasjon