Hjem
Studentsider
Masteremne

Særoppgåve

Mål og innhald

I løpet av perioden fra 3. til 5. studieår skal alle medisinstudenter skrive en særoppgave. Målet med en særoppgave er at studentene i løpet av medisinstudiet skal vise at de behersker en vitenskapelig tenke- og arbeidsmetode, at de kan bruke data- og litteratursøking innen medisinsk fagfelt/medisinsk relatert fagområde, og at de kan uttrykke seg skriftlig.

Særoppgaven i medisinstudiet inkluderer et informasjonsmøte, et oppstartsseminar og en avsatt periode til skrivearbeidet.

Læringsutbyte

Læringsutbytte kan variere med type oppgave, men skal innbefatte:

Kunnskaper

Studenten skal vite

 • hva som kjennetegner medisinsk vitenskap
 • om etiske regler i medisinsk forskning
 • hvordan en vitenskapelig artikkel skal bygges opp

Ferdigheter

Studenten skal være i stand til å

 • kunne finne frem til og nyttiggjøre seg av medisinsk vitenskapelig litteratur
 • fordype seg i, og analysere vitenskapelig litteratur
 • bedømme om en medisinsk artikkel oppfyller grunnleggende vitenskapelige krav
 • arbeide selvstendig under sakkyndig veiledning
 • formidle eget og andres vitenskapelige arbeid skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • forstå at medisinsk praksis skal være grunnlagt på vitenskapelig evidens
 • vise en kritisk, men positiv holdning til forskningsresultater
 • vise en ansvarlig holdning når det gjelder forskningsetikk og redelighet i forskning
 • reflektere over forskningens rolle i medisinsk kunnskapsproduksjon og betydningen for klinisk praksis

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Det skrives veiledningskontrakt mellom student og veileder. Studenten skal arbeide selvstendig med sitt prosjekt under individuell veiledning. Det gis et oppstartsseminar for samlet kull i begynnelsen av 4. studieår.

Vurderingsformer

Innlevering til fastsatt frist etter skriveperiode som er avsatt i 10. semester (før oppstart på MED10). Særoppgaven skal være "Bestått" før oppstart på siste semester av studiet. Særoppgaven har reglementsmessig status som eksamen. Oppgavens tittel vil fremkomme på vitnemålet.

Det vil også bli et presentasjonsopplegg for oppgaven i 10. semester.

Karakterskala

Bestått / ikke bestått

Eksamensinformasjon