Hjem
Studentsider
Masteremne

Rettleiing i praksis

Hovedinnhold

Mål og innhald

Emnet har som mål å byggje opp grunnleggjande forståing for korleis god rettleiing av studentar i praksis førar til læring. Deltakarane i emnet vil få trening i pedagogiske rettleiingsteknikkar. 

Kurset handlar om korleis grunnlaget for rettleiing leggjast, viktigheita av god kommunikasjon, rettleiingsteknikkar; refleksjon i individuell rettleiing og gruppeveiledning, evalueringsmetoder og vurdering av studentar si skikketheit. 

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten.. 

 • Forstår og kan drøfte det teoretiske grunnlaget for rettleiing 
 • Har inngåande kunnskap om dei viktigaste føresetnadene og læringsmiljøet si betyding for læring i praksis   
 • Har grunnleggjande teoretisk kunnskap om kommunikasjonsprosesser i rettleiingssituasjonen 
 • Veit korleis ein vurderer studentar si skikketheit i praksis og korleis ein skal forhalde seg i skikketheitssaker 

Ferdigheiter 

Studenten.. 

 •  Kan bruke ulike samtaleverktøy for å bidra til refleksjon og læring hos studentar i praksis 
 •  Kan fasilitere én-til-én rettleiing og gruppevrettleiing, samt rettleiing i tverrprofesjonelle grupper 
 •  Kan planleggje og gjennomføre strukturerte rettleiingsprogram 
 •  Behersker bruk av enkle verktøy og prosedyrer for vurdering og tilbakemelding 

Generell kompetanse 

Studenten..

 • Har innsikt i og kan kritisk reflektere over etiske problemstillingar i rettleiarrolla 
 • Kan grunngi eigen rettleiingspraksis ut fra relevant teori, empiri og erfaringskunnskap 
 • Reflekterer kritisk over eigen rettleiingspraksis og rettleierrolle 

Krav til forkunnskapar

Grunnleggjande kunnskap om Mitt UiB

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Kurset inneber 
1) eigenstudie med lesing av fagstoff gitt i ei litteraturliste 
2) Samlingar (totalt 12 timar) 
3)  Innlevering av arbeidskrav som omfattar eit videoopptak av ei individuell rettleiingssamtale pluss eit refleksjonsnotat basert på opptaket og med utgongspunkt i litteraturen. Det vil bli gitt skriftleg tilbakemelding på dette. 
4) Eksamen: Filming av ei ny rettleiingssamtale, skrive refleksjonsnotat og ha framlegg av dette for eit fagfellepanel (kan gjerast digitalt) 

Til eigenstudie bereknar vi 3 arbeidsdagar gjennom heile kursperioden (=24 timar) og til arbeidskravet og innleveringa bereknar vi ca. 2 arbeidsdager (=16 timar)

Vurderingsformer

Emnet gir 2 studiepoeng ved fullført arbeidskrav som beskrive over.

Emnet gir 3 studiepoeng dersom kandidaten i tillegg gjennomfører ein avsluttande munnleg eksamen.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Kontakt

Kontaktperson:

Lisbeth Rustad

e-post: Lisbeth.rustad@uib.no

Kursdatoer våren 2022:

Mandag 7. februar klokka 09-13
Mandag 14. februar klokka 09-13
Mandag 21. februar klokka 09-13

For påmelding til emnet: Påmelding til MEDPVEIL602 kurs i praksisveiledning våren 2022 (uib.no)

Eksamensinformasjon