Hjem
Studentsider
Masteremne

Rettleiing i praksis

Hovedinnhold

Mål og innhald

Emnet har som mål å byggje opp grunnleggjande forståing for korleis god rettleiing av studentar i praksis førar til læring. Deltakarane i emnet vil få trening i pedagogiske rettleiingsteknikkar. 
 
Kurset handlar om korleis grunnlaget for rettleiing leggjast, viktigheita av god kommunikasjon, rettleiingsteknikkar; refleksjon i individuell rettleiing og gruppeveiledning, evalueringsmetoder og vurdering av studentar si skikketheit. 

Påmelding våren 2021: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=9519842

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap 
Studenten 
 
*   Forstår og kan drøfte det teoretiske grunnlaget for rettleiing 
*   Har inngåande kunnskap om dei viktigaste føresetnadene og læringsmiljøet si betyding for læring i praksis   
*   Har grunnleggjande teoretisk kunnskap om kommunikasjonsprosesser i rettleiingssituasjonen 
*   Veit korleis ein vurderer studentar si skikketheit i praksis og korleis ein skal forhalde seg i skikketheitssaker 
 
Ferdigheiter 
Studenten 
 
  *   Kan bruke ulike samtaleverktøy for å bidra til refleksjon og læring hos studentar i praksis 
  *   Kan fasilitere én-til-én rettleiing og gruppevrettleiing, samt rettleiing i tverrprofesjonelle grupper 
  *   Kan planleggje og gjennomføre strukturerte rettleiingsprogram 
  *   Behersker bruk av enkle verktøy og prosedyrer for vurdering og tilbakemelding 
 
Generell kompetanse 
Studenten 
 
  *   Har innsikt i og kan kritisk reflektere over etiske problemstillingar i rettleiarrolla 
  *   Kan grunngi eigen rettleiingspraksis ut fra relevant teori, empiri og erfaringskunnskap 
  *   Reflekterer kritisk over eigen rettleiingspraksis og rettleierrolle 

Krav til forkunnskapar

Grunnleggjande kunnskap om Mitt UiB

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Kurset innebér 
1) eigenstudie med lesing av fagstoff gitt i ei litteraturliste 
2) Samlingar (totalt 9 timar) 
3)  Innlevering av arbeidskrav som omfattar eit videoopptak av ei individuell rettleiingssamtale pluss eit refleksjonsnotat basert på opptaket og med utgongspunkt i litteraturen. Det vil bli gitt skriftleg tilbakemelding på dette. 
4) Eksamen: Filming av ei ny rettleiingssamtale, skrive refleksjonsnotat og ha framlegg av dette for eit fagfellepanel (kan gjerast digitalt) 

Vurderingsformer

Emnet gjer 2 studiepoeng ved fullført arbeidskrav som beskrive over.

Emnet gjer 3 studiepoeng dersom kandidaten gjennomfører ein avsluttande munnleg eksamen. Kandidaten skal da leggje fram for eit fagfellepanel eit videoopptak nr. 2 av ein rettleiingssamtale. Nærmare instruksar vil bli gjeve ved oppstart.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Kontakt

Kontaktperson:

Julie Solberg Knutsen

e-post: julie.knutsen@uib.no

Datoar for vårens kurs på Zoom:

Mandag 25.januar klokka 09-12

Mandag 1.februar klokka 09-12

Mandag 8.februar klokka 09-12

Eksamensinformasjon