Hjem
Studentsider
Masteremne

Rettleiing i praksis

Mål og innhald

Emnet har som mål å bygge opp grunnleggende forståelse for hvordan god veiledning av studenter i praksis bidrar til læring.Deltakerne i emnet vil få trening i pedagogiske veiledningsteknikker.

Kurset omhandler hvordan grunnlaget for veiledning legges, betydningen av god kommunikasjon, veiledningsteknikker; refleksjon i individuell veiledning og gruppeveiledning, vurdering av studenters skikkethet, evalueringsmetoder.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • Forstår og kan drøfte det teoretiske grunnlaget for veiledning
 • Har inngående kunnskap om de viktigste forutsetningene og læringsmiljøets betydning for læring i praksis
 • Har grunnleggende teoretisk kunnskap om kommunikasjonsprosesser i veiledningssituasjonen
 • Vet hvordan en vurderer studenters skikkethet i praksis og hvordan man skal forholde seg i skikkethetssaker

Ferdigheter

Studenten

 • Kan anvende ulike samtaleverktøy for å bidra til refleksjon og læring hos studenter i praksis
 • Kan fasilitere én-til-én veiledning og gruppeveiledning, samt veiledning i tverrprofesjonelle grupper
 • Kan planlegge og gjennomføre strukturerte veiledningsprogram
 • Behersker bruk av enkle verktøy og prosedyrer for vurdering- og tilbakemelding

Generell kompetanse

Studenten

 • Har innsikt i og kan kritisk reflektere over etiske problemstillinger i veilederrollen
 • Kan grunngi egen veiledningspraksis ut fra relevant teori, empiri og erfaringskunnskap
 • Reflekterer kritisk over egen veiledningspraksis og veilederrolle

Krav til forkunnskapar

Grunnleggende kunnskap om MittUiB

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger, gruppediskusjoner gruppeveiledning, videoopptak, rollespill, refleksjonsnotater og øvingsoppgaver

Obligatorisk undervisningsaktivitet:

1,5 dager (1 + ½) med teoriundervisning, praktiske oppgaver inkl. rollespill.

For å bestå kurset skal kandidaten levere inn et arbeidskrav som omfatter et videoopptak av en individuell veiledningssamtale pluss et refleksjonsnotat basert på opptaket fra praksis. Refleksjonsnotatet skal vise til relevant litteratur.

Forberedelser til undervisningsdagene må påregnes.

Vurderingsformer

Emnet gir 2 studiepoeng ved fullført arbeidskrav som beskrevet over.

Emnet gir 3 studiepoeng dersom kandidaten gjennomfører en avsluttende muntlig eksamen. Kandidaten skal da legge frem for et fagfellepanel et videoopptak nr. 2 av en veiledningssamtale. Nærmere instrukser vil bli gitt ved oppstart.

Karakterskala

Bestått/ikke bestått

Emneansvarleg

Medisinsk fakultet, Enhet for Læring

Eksamensinformasjon